en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Porównanie częstości występowania poszczególnych wad zgryzu u dzieci z fizjologiczną wymianą uzębienia i dzieci z przedwczesną utratą trzonowych zębów mlecznych, które zgłaszały się do leczenia ortodontycznego

Julita Marta Wojtaszek-Lis
1
,
Małgorzata Laskowska
2
,
Krzysztof Lis
1
,
Małgorzata Zadurska
2

  1. Private practice
  2. Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (3): 195-204
Data publikacji online: 2021/11/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Wady zgryzu oraz chorobę próchnicową zębów zalicza się do stomatologicznych chorób społecznych. Na powstawanie wad zgryzu wpływają zarówno czynniki wewnątrzpochodne, jak i zewnątrzpochodne.

Cel
Celem pracy było porównanie częstości występowania wad zgryzu u dzieci z fizjologiczną wymianą uzębienia i dzieci z przedwczesną utratą trzonowych zębów mlecznych, które zgłosiły się do leczenia do Zakładu Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Materiał i metody
Przeanalizowano dokumentację medyczną (karty pacjentów, modele, zdjęcia rentgenowskie) 205 pacjentów zgłaszających się do leczenia ortodontycznego do Zakładu Ortodoncji WUM w latach 2006–2016. Warunkiem zakwalifikowania do badania był okres uzębienia mieszanego oraz brak wcześniejszego leczenia ortodontycznego. Wiek pacjentów mieścił się w przedziale 7–11 lat. Pozostałymi kryteriami doboru były obecność wszystkich zawiązków zębów stałych oraz brak wrodzonych wad rozwojowych. Grupa pierwsza (102 osoby) to pacjenci z przedwczesną utratą trzonowych zębów mlecznych, grupa druga (103 osoby) to pacjenci z fizjologiczną wymianą uzębienia.

Wyniki
Częstość występowania poszczególnych wad zgryzu w grupie pierwszej i drugiej była odpowiednio: wady dotylne 50,98% i 56,86%, wady poprzeczne 21,56% i 23,52%, wady pionowe w obu grupach 13,72%, wady doprzednie 2,94% i 1,96%, nieprawidłowości zębowe 95,1% i 86,27%.

Wnioski
Skutkiem przedwczesnej utraty trzonowych zębów mlecznych są nieprawidłowości zębowe związane z przemieszczeniami zębów w obu łukach zębowych oraz z zaburzonym czasem wyrzynania się zębów stałych. W grupie badanej częściej występowały nieprawidłowości zębowe w stosunku do grupy kontrolnej i była to różnica istotna statystycznie. Wpływ przedwczesnej utraty trzonowych zębów mlecznych na wady zgryzu wymaga dalszych badań.Introduction
Malocclusions and dental caries are classified as dental social diseases. Both intrinsic and extrinsic factors affect the formation of malocclusions.

Aim
The aim of the study was to compare the incidence of malocclusions in children with physiological replacement of teeth and children with premature loss of deciduous molars who reported for treatment to the Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw.

Material and methods
Medical records (patient charts, models, X-rays) of 205 patients presenting for orthodontic treatment at the Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw, between 2006 and 2016 were analysed. Eligibility criteria for the study included mixed dentition period and no history of previous orthodontic treatment. The patients’ age ranged from 7–11 years. Other selection criteria included the presence of all permanent tooth buds and the absence of congenital malformations. Group one (102 patients) included patients with premature loss of deciduous molars, and group two (103 subjects) included patients with physiological tooth replacement.

Results
The prevalence of individual malocclusions in the group one and two was as follows: posterior defects: 50.98% and 56.86%; transverse defects: 21.56% and 23.52%; vertical defects: 13.72% in each group; anterior defects 2.94% and 1.96%; dental abnormalities 95.1% and 86.27%, respectively.

Conclusions
Premature loss of deciduous molars results in dental abnormalities associated with tooth displacement in both dental arches and impaired time of eruption of permanent teeth. Dental abnormalities were more common in the study group compared to the control group and it was a statistically significant difference. The effect of premature loss of deciduous molars on malocclusions requires further studies.

słowa kluczowe:

fizjologiczna wymiana uzębienia, przedwczesna utrata trzonowych zębów mlecznych, wady zgryzu