en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Informacje dla autorów

FORUM ORTODONTYCZNE jest kwartalnikiem publikowanym w języku polskim i angielskim i zawiera z dziedziny ortodoncji prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków, wywiady, opinie, streszczenia oraz informacje o wydarzeniach w środowisku ortodontycznym.

UWAGA: Koszty tłumaczenia i korekty artykułów zaakceptowanych do publikacji ponosi właściciel/wydawca czasopisma.

Działy tematyczne z których publikowane są prace
Przyjęte do druku prace są publikowane w następujących działach tematycznych:
• Leczenie ortodontyczne
• Ortodontyczny ruch zębów
• Aparat ortodontyczny
• Ortodontyczna resorpcja korzenia
• Potrzeba leczenia ortodontycznego
• Zakotwienie ortodontyczne
• Retencja ortodontyczna
• Terapia ortodontyczna
• Ortodoncja interoceptywna
• Epidemiologia ortodontyczna
• Profilaktyka ortodontyczna
• Techniki ortodontyczne
• Leczenie ortodontycznego zapalenia stawówZgłaszanie prac do publikacji

Czasopismo przyjmuje prace w wersji polskiej i angielskiej. Artykuły przesłane w języku polskim, zaakceptowane do opublikowania, będą tłumaczone na język angielski przez wydawcę. Artykuły przesłane w języku angielskim przez autorów których językiem ojczystym nie jest język angielski, zaakceptowane do opublikowania, zostaną poddane korekcie językowej na koszt właściciela czasopisma/wydawcy.

Wszystkie prace kierowane do publikacji w czasopiśmie muszą być pisane czcionką 12 pkt.
z odstępem 1,5 wiersza. Strona tytułowa, podpisy do rycin oraz tytuły i opisy tabel muszą być dwujęzyczne, przy czym napisy w języku angielskim należy pisać kursywą. Strona tytułowa powinna być załączona w osobnym pliku, podobnie podpisy do rycin oraz tytuły i opisy tabel. Treść pracy bez streszczenia, autorów i słów kluczowych należy załączyć oddzielnie po polsku lub po angielsku (prace zagraniczne).

Każdy artykuł przesłany do publikacji powinien zawierać następujące oświadczenia:
• oświadczenie, że praca nie została wcześniej opublikowana lub złożona do innej redakcji,
• formularz prawa autorskiego podpisany przez pierwszego autora,
• oświadczenie o potencjalnym konflikcie interesów.

Formularz zawierający wszystkie powyższe oświadczenia jest do pobrania w panelu podczas składania pracy.

Etyka
Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html); dyrektywami EU (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) oraz ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych (http://www.icmje.org).

W ramach procesu redakcyjnego wszystkie nadesłane rękopisy są sprawdzane pod kątem plagiatu.
Zduplikowana publikacja ma miejsce, gdy autor ponownie wykorzystuje znaczne części własnej opublikowanej pracy lub innego autora bez podania odpowiednich odnośników.
Rękopisy, w których wykryto plagiat podlegają dodatkowej indywidualnej ocenie na podstawie profesjonalnego raportu z iThenticate.

Konflikt interesów
Wszyscy autorzy muszą ujawnić rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, zarówno finansowy, jak i w stosunku do osób lub organizacji, który mógł wpłynąć na kształt pracy. Konflikt interesów może zachodzić między innymi w wypadku zatrudnienia w placówce finansującej publikację, konsultacji, akcjonariatu, honorariów, świadczenia płatnych ekspertyz, aplikacji/rejestracji patentowych, grantów lub innych projektów związanych z finansowaniem.

Wkład pracy autorów
W trakcie procesu składania artykułu do redakcji należy wskazać wkład poszczególnych autorów:
• Koncepcja i projekt badania,
• Gromadzenie i/lub zestawianie danych,
• Analiza i interpretacja danych,
• Napisanie artykułu,
• Krytyczne zrecenzowanie artykułu,
• Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu.
Redakcja czasopisma w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPEpublicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

Prawo autorskie
Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wszystkie prace po opublikowaniu są dostępne w systemie Open Access i na zasadach użytkowania określonych licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.
Jeżeli fragmenty z innych prac objętych prawem autorskim są zawarte w tekście, autor/autorzy muszą otrzymać pisemną zgodę właściciela tytułu oraz podać źródła w artykule.

Prawa do artykułu zatrzymane przez Autora.
Autor (lub pracodawca, lub instytucja) zatrzymuje prawa do artykułu zgodnie z licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Recenzenci
W trakcie składania pracy autor jest proszony o podanie danych (imię, nazwisko i adres e-mail) dwóch sugerowanych recenzentów. Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym skorzystaniu z sugestii autora.

Proces recenzji
Artykuły są oceniane pod względem merytorycznym oraz ze względu na to, czy prezentują nowe spostrzeżenia dotyczące badań, nowy sposób myślenia i wkład w ich rozwój, zmiany praktyki klinicznej lub postrzegania choroby. Składając pracę, wszyscy autorzy artykułu wyrażają zgodę się na jej publikację. Podpis autora odpowiedzialnego za korespondencję na liście zgłoszeniowym oznacza, że ten warunek został spełniony.
Przesłane artykuły są początkowo ocenianie przez redaktorów czasopisma. Artykuły o niewystarczającej wartości są odrzucane. Niepełny komplet dokumentów lub artykuły przygotowane niezgodnie ze standardami będą odsyłane do autorów przed procesem recenzji z informacją o brakach. Zarejestrowane artykuły są przesłane do oceny niezależnym recenzentom. Proces recenzji przeważnie trwa od 2 do 4 tygodni.
Artykuły są recenzowane w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.
Złożone prace są akceptowane do publikacji przez Redakcję po pozytywnej opinii niezależnych recenzentów. Jeśli nadesłana praca wymaga poprawek, poprawioną wersję należy przesłać jako wersję drugą artykułu wraz z komentarzem do wszystkich uwag recenzentów oraz wyliczeniem i zaznaczeniem naniesionych w tekście poprawek, w terminie do 7 dni.

Pozwolenia
Autorzy, którzy użyli materiałów pochodzących z innych źródeł, muszą załączyć pisemne pozwolenie na reprodukcję od ich autora i wydawcy. Dotyczy to również pracy, która jest w trakcie przygotowania do publikacji, nieopublikowanego jeszcze artykułu czy komunikatu.

Odpowiedzialność prawna
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
Redaktor Naczelny wraz z Komitetem Redakcyjnym i Radą Naukową czasopisma podejmują starania, aby mylące lub niezgodne informacje, opinie lub stwierdzenia nie zostały opublikowane w czasopiśmie. Jednakże Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane i opinie, stwierdzenia i reklamy, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, sponsorów i reklamodawców. Dlatego też Redaktor Naczelny, Komitet Redakcyjny, Rada Naukowa i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione informacje, opinie lub stwierdzenia. Komitet Redakcyjny dokłada starań, aby dawki leków oraz inne jednostki miary były prawidłowo przedstawione. Mimo to sugeruje się stosowanie dawek zweryfikowanych w oparciu o informacje przedstawione przez podmioty odpowiedzialne w dokumentach rejestracyjnych i obowiązujących w danym kraju.

PRZYGOTOWANIE PRACY

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy; imiona, nazwiska, numer
ORCID, stopnie lub tytuły naukowe i stanowiska autorów; nazwę instytucji; adres do korespondencji, telefon oraz e-mail. Ze względu
na stosowanie w czasopiśmie podwójnie ślepej recenzji prac, powyższe informacje mogą występować tylko na stronie tytułowej, która nie jest udostępniana recenzentom.

Streszczenie złożone z minimum 200, a najwyżej 250 wyrazów polskich i angielskich, pisanych na oddzielnych stronach, powinno mieć formę streszczenia strukturalnego, obejmując cel, materiał i metody, wyniki i wnioski. Streszczenie załączamy w panelu podczas składania pracy do redakcji.

Słowa kluczowe – do każdej pracy należy załączyć 3 do 5 słów kluczowych które powinny być zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).

Treść pracy pisana na numerowanych stronach po polsku lub po angielsku powinna mieć budowę strukturalną, adekwatną do podziału streszczenia i zawierać w zależności od rodzaju pracy:

• oryginalne i przeglądowe - wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusję i wnioski;
• opisy przypadków - wstęp, cel, materiał i metody, opis przypadku, wnioski.

Podziękowania
Wszystkie osoby, które nie spełniają kryteriów autorstwa, ale przyczyniły się do powstania pracy, powinny być wymienione w podziękowaniach. Są to kierownicy zakładów, pracownicy techniczni oraz osoby pomocne przy pisaniu tekstu.
Należy również podziękować za wsparcie finansowe lub materiałowe i ujawnić ich źródło.

Spis piśmiennictwa należy dołączyć do treści pracy. Pozycje piśmiennictwa według kolejności cytowania w tekście powinny być numerowane i pisane z podwójnym odstępem pionowym na oddzielnej stronie. Wszystkie cytowane w tekście pozycje muszą być umieszczone w spisie, i odwrotnie. Zasady pisania
i cytowania piśmiennictwa zawarte są w Jednolitych Wymaganiach czasopism biomedycznych, jako tzw. system z Vancouver (JAMA 1993; 269: 2282-6).

Ryciny
Drukowana wersja czasopisma jest publikowana standardowo w wersji czarno-białej. Dopuszcza się jednak publikacje wersji kolorowej rycin, ale może się to wiązać z obciążeniem autora kosztami.

Tabele
Każdą tabelę należy w oddzielnym pliku i podać nad tabelą jej tytuł w obu językach. Numeracja zarówno rycin jak tabel musi być podana w cyfrach arabskich. Po tytule nie należy stawiać kropki. Napisy (dwujęzyczne) w ramkach tabel muszą być przygotowane przez autora.

Główne zasady
. rysunki, wykresy, zdjęcia należy załączać w formacie JPG, TIFF, PNG, GIF,
. nie należy przesyłać plików o małej rozdzielczości,
. materiały graficzne powinny być ponumerowane zgodnie z pozycją w tekście - ryciny i tabele cyframi arabskimi,
. konieczne jest odniesienie w tekście do poszczególnych rycin i tabel,
. lista ilustracji powinna znajdować się w oddzielnym pliku,
. każda rycina musi być załączona jako odrębny plik.

Nie należy:
. przesyłać plików o małej rozdzielczości,
. załączać grafik, które są za duże,
. powtarzać w rycinach informacji zawartych w tabelach i vice versa.

Przed wysłaniem artykułu do Redakcji prosimy upewnić się że:
. praca została sprawdzona pod względem poprawności językowej,
. piśmiennictwo jest w odpowiednim, wymaganym formacie,
. wszystkie pozycje piśmiennictwa są cytowane w tekście i na odwrót,
. uzyskano pozwolenie na korzystanie z materiałów chronionych prawem autorskim z innych źródeł (w tym z Internetu),
. kolory rycin są wyraźnie zaznaczone, aby mogły być reprodukowane.

Adres do korespondencji w sprawach związanych z artykułami:

ul. Karmelicka 7,
20-081 Lublin
tel./fax 81 528 79 40
e-mail: biuro@forumortodontyczne.pl