en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Zmiana nachylenia kłów stałych szczęki w wieku rozwojowym wśród pacjentów poradni ortodontycznej

Mikołaj Musiał
1
,
Stanisław Musiał
1
,
Paulina Musiał
1

1.
Prywatna praktyka
Private practice
Forum Ortod 2022; 18 (2): 74-88
Data publikacji online: 2022/08/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Monitorowanie inklinacji kłów szczęki podczas ich wyrzynania, w fazie przederupcyjnej, jest integralną częścią pełnej diagnostyki ortodontycznej.

Cel
Celem pracy było przeanalizowanie fizjologicznego wzorca zmian nachylenia długiej osi kłów stałych szczęki w trakcie ich wyrzynania u pacjentów zgłaszających się do poradni ortodontycznej.

Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły ortopantomogramy i cefalogramy 360 chłopców i dziewcząt. U wszystkich pacjentów obliczono wiek zębowy według Demirjiana, wykonano pomiary zmiany kąta inklinacji długiej osi kłów szczęki w kolejnych grupach wiekowych i oceniono morfologię wad zgryzu pacjentów.

Wyniki
Badania wykazały, że w trakcie wyrzynania kłów stałych szczęki dochodzi do istotnych zmian inklinacji osi długiej tych zębów w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie procesu wyrzynania kła stałego szczęki w wieku do 9 lat dochodzi do zwiększania stopnia mezjalizacji długiej osi tego zęba, natomiast w grupie dzieci powyżej 9 lat dochodzi do pionizacji tej osi. Ponadto zauważono istotne różnice średnich wartości inklinacji kłów u pacjentów z I, II, III klasą. W wadach szkieletowych klasy II stopień mezjoinklinacji kłów jest większy niż u pacjentów z I klasą, a w wadach szkieletowych III klasy dominuje pionizacja długiej osi kłów stałych szczęki.

Wnioski
Znajomość zmian stopnia inklinacji kła stałego szczęki może być przydatna w diagnostyce ortodontycznej ektopowego wyrzynania się kłów stałych szczęki, ze szczególnym uwzględnieniem podniebiennego zatrzymania tych zębów.Monitoring of inclination of maxillary cuspids during their pre-eruption is an integral part of the complex orthodontic diagnosis.

Aim
The aim of this study was to analyze the patterns of physiological changes in inclination of the long axis of permanent maxillary cuspids during their eruption in patients admitted to the orthodontic clinic.

Material and methods
The research material comprised orthopantomograms and cephalograms of 360 boys and girls. The dental age of patients was calculated according to Demirjian, the measurements of changes in the angle of inclination of the long axis in the maxilla were made in successive age groups and the morphology of malocclusion of patients was assessed.

Results
The eruption of permanent maxillary cuspids involves significant changes in the long-axis inclination of these teeth in each age group. The degree of long axis mesialization increases during the eruption of the cuspids before the age of 9 whereas at that specific age, that axis becomes vertical. Furthermore, significant differences in the average values of inclination of cuspid teeth between patients with I, II and III skeletal classes were observed. In case of skeletal class II defects, the degree of mesial inclination of cuspids is greater than in the case of patients with class I, whereas skeletal class III defects are dominated by verticalization of the long axis of maxillary cuspids.

Conclusions
Knowledge of changes in the degree of inclination of the permanent maxillary cuspids may be useful in the diagnosis of the ectopic orthodontic eruption thereof , with particular emphasis on the palatal stop of these teeth.

słowa kluczowe:

wady zgryzu, wyrzynanie się zębów, radiografia panoramiczna, kieł