en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

ZAPROSZENIE: 24. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

Data publikacji online: 2023/03/29
Pobierz cytowanie
 
 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami kolejny 24. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Białegostoku.

Staraliśmy się tak dobrać tematy zjazdowe, aby były one atrakcyjne dla wszystkich, zarówno dla młodych lekarzy, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu finishingu i retencji, jak również dla tych bardziej doświadczonych, zajmujących się skomplikowanym leczeniem wielospecjalistycznym oraz ortodoncją wspomaganą chirurgicznie.

Na nasze wrześniowe spotkanie zaproszenie przyjęło wielu interesujących prelegentów. Swoją wiedzą z zakresu finishingu na kursie i wykładzie podzieli się z nami dr Jose Chaques Asensi. Natomiast retencja będzie omawiana zarówno w kontekście wyboru aparatów retencyjnych jak i kontekście powikłań przez dr J. Kucerę i dr S. Littlewooda.

Temat współpracy wielospecjalistycznej orto - perio - protetyka zaprezentuje na kursie i wykładzie dr I. Marek. Prof M. Pietruska przybliży temat zarządzania tkankami miękkimi w kontekście ortodoncji. Natomiast prof J. Pietruski - jako doświadczony specjalista protetyk poruszy temat okluzji i funkcji - problem z którym spotkał się chyba każdy ortodonta. Ponieważ stabilność okluzji warunkuje prawidłowa funkcja mięśni, temat ten przybliży nam dr S. Kiliaridis. Kolejnym interesującym wykładowcą podejmującym tematykę leczenia wielospecjalistycznego będzie dr R.F. Cascales. W dwugodzinnym wykładzie przedstawi on między innymi swój autorski protokół prowadzenia pacjentów ortodontyczno - protetycznych.

Interesujący i trudny temat współpracy ortodontyczno - chirurgicznej zaprezentują wykładowcy z Hiszpanii, Niemiec i Polski. Dr I. Friedlander i dr L. Bjorn omówią zastosowanie zaawansowanego zakotwienia szkieletowego w leczeniu ortodontyczno - chirurgicznym. Temat zakotwienia szkieletowego we wczesnym leczeniu wad kl.III poruszy też dr K. Wiśniewska, a dr K. Dowgierd omówi powikłania mogące towarzyszyć leczeniu pacjentów ortodontczno - chirurgicznych.

Wśród tematyki Zjazdu nie może zabraknąć również nowości z prężnie rozwijającej się gałęzi ortodoncji - aparatów nakładowych (T. Hendrikson; S. Littlewood).

Na zakończenie ważna informacja dla osób, które zaprezentują wyniki swoich doświadczeń klinicznych i badań naukowych - zostaną przyznane nagrody za najlepszy plakat o tematyce naukowej i klinicznej, oraz za najlepszy krótki referat. Rozdanie nagród przewidziane na koniec Zjadu!

Mamy nadzieję, że w bogatym programie naukowym każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, a my poza solidną dawką wiedzy postaramy się zapewnić Państwu również miłe atrakcje artystyczno-rozrywkowe, umożliwić poznanie naszego wielokulturowego miasta oraz przepięknych przyrodniczo terenów Podlasia.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w dniach 13-16.09.2023 w Białymstoku.

Komitet organizacyjny:

Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel

Dr n. med. Beata Bugała- Musiatowicz

Dr n. med. Irena Grodzka

Dr n. med. Magdalena Kalinowska

Dr n. med. Joanna Kaczyńska

INVITATION

Dear Colleagues,

We look forward to meeting you at another, 24th Congress of the Polish Orthodontic Society. For the first time ever, we have the honour of inviting you to Białystok.

We tried to select the congress topics in such a way that they would be attractive to everyone, both to young doctors who want to deepen their knowledge of finishing and retention, as well as to those who are more experienced and deal with complex multispecialty treatment and surgically assisted orthodontics.

Many interesting speakers accepted the invitation to our September meeting. Jose Chaques Asensi, MD PhD, will share his knowledge of finishing in his course and lecture. Retention, on the other hand, will be discussed both in the context of choosing retention appliances and in the context of complications by J. Kucera, MD PhD, and S. Littlewood, MDSc.

The topic of multispecialty ortho - perio - prosthodontics cooperation will be presented in his course and lecture by I. Marek, MD PhD. Prof. M. Pietruska, PhD, will introduce the topic of soft tissue management in the context of orthodontics. In turn, Prof. J. Pietruski, PhD, as an experienced prosthodontic specialist, will address the topic of occlusion and function - a problem that probably every orthodontist has encountered. Since the stability of occlusion is determined by the correct function of the muscles, this topic will be introduced by S. Kiliaridis, MD PhD. Another interesting lecturer addressing the topic of multispecialty treatment will be R.F. Cascales, MD PhD. Among other things, he will be presenting his own protocol for managing orthodontic and prosthetic patients in a two-hour lecture.

The interesting and difficult topic of orthodontic and surgical cooperation will be presented by lecturers from Spain, Germany and Poland. I. Friedlander, MD PhD and L. Bjorn, MD PhD will discuss the use of advanced skeletal anchorage in orthodontic and surgical treatment. The topic of skeletal anchorage in the early treatment of class III defects will also be addressed by K. Wiśniewska, MD PhD, whereas K. Dowgierd, MD PhD will be discussing the complications that can accompany the treatment of orthodontic and surgical patients. The Congress topics not to be missed include the novelties of the rapidly developing branch of orthodontics - overlay appliances (T. Hendrikson; S. Littlewood).

Finally, important information for those who will be presenting the results of their clinical experience and scientific research - prizes will be given for the best poster on scientific and clinical topics, and for the best short paper. The prize ceremony is scheduled to be held at the end of the congress.

We hope that each of you will find something for yourself in this rich scientific programme, and we will try, in addition to a solid dose of knowledge, to provide you with an enjoyable artistic and entertainment component, to allow you to get to know our multicultural city and the beautiful natural areas of Podlasie.

We look forward to hosting you on 13-16.09.2023 in Białystok.

Organizing Committee:

Agnieszka Predko-Engel, MD PhD

Beata Bugała- Musiatowicz, MD PhD

Irena Grodzka, MD PhD

Magdalena Kalinowska, MD PhD

Joanna Kaczyńska. MD PhD
1.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.