en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Wpływ minimalnie inwazyjnych mikroosteoperforacji (MOPs) na ortodontyczny ruch zębów. Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne

Kornelia Rumin
1
,
Beata Kawala
1
,
Joanna Lis
1
,
Michał Sarul
1

  1. Department of Maxillofacial Orthopaedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University
Forum Ortod 2022; 18 (4): 197-209
Data publikacji online: 2023/03/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Kortykotomia może skrócić czas leczenia ortodontycznego, ponieważ zranienie kortykalnej blaszki wyrostka zębodołowego powoduje wzrost metabolizmu kości, wywołując efekt miejscowego przyspieszenia (Regional Acceleratory Phenomenon, RAP).

Cel.
Celem pracy było zbadanie, czy wykonanie mikroosteoperforacji (MOPs), zamiast konwencjonalnej kortykotomii, pozwoli skrócić czas leczenia ortodontycznego.

Materiał i metody.
Badanie o charakterze split-mouth design ukończyło 14 dorosłych pacjentów z klasą II, ze wskazaniami do ekstrakcji pierwszych zębów przedtrzonowych w szczęce i późniejszej retrakcji en masse sześciu zębów przednich, z zakotwieniem szkieletowym. MOPs wykonano na początku leczenia i cztery miesiące później po jednej stronie szczęki (grupa A), przeciwna strona posłużyła jako strona kontrolna (grupa B).

Wyniki.
Średnia szybkość zamykania się luki poekstrakcyjnej wynosiła 1 mm/6 tygodni w grupie A i 0,97 mm/6 tygodni w grupie B. Test Wilcoxona dla obserwacji sparowanych wykazał, że różnica ta była statystycznie nieistotna (p = 0,104). Analizując poszczególne sześciotygodniowe okresy, jedynie pomiędzy 12 a 18 tygodniem w grupie A test U Manna-Withneya wykazał, że luka poekstrakcyjna zamykała się statystycznie istotnie szybciej (p = ,05). Średni czas retrakcji był podobny (p > ,05) i wyniósł w grupie A i B odpowiednio 281,7 i 287,3 dnia.

Wnioski.
Zastosowanie nieinwazyjnych MOPs nie wpłynęło znacząco na przyspieszenie retrakcji en masse.

słowa kluczowe:

zakotwienie szkieletowe, kortykotomia, przyspieszenie ruchu zębów, miniimplanty ortodontyczne