en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Wiarygodność dwuwymiarowej metody prognozowania wymiarów dróg oddechowych u pacjentów po operacjach ortognatycznych

Kevser Kurt Demirsoy
1
,
Gokhan Coban
2
,
Gokmen Kurt
3

  1. Orthodontics, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Faculty of Dentistry, Turkey
  2. Orthodontics, Erciyes University, Faculty of Dentistry, Turkey Orthodontics
  3. Bezmialem Foundation University, Faculty of Dentistry, Turkey
Forum Ortod 2021; 17 (4): 263-8
Data publikacji online: 2022/01/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Drogi oddechowe są obszarem anatomicznym, na który mogą wpływać zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej. Dokładne prognozowanie zmian w drogach oddechowych przed operacją ortognatyczną jest ważne w odniesieniu do planowania leczenia chirurgicznego.

Cel
Celem niniejszego badania była ocena wiarygodności dwuwymiarowej metody prognozowania wymiarów dróg oddechowych u pacjentów po operacjach ortognatycznych z różnymi wzorcami kostnymi

Materiał i metody
Badaniem objęto 25 pacjentów po operacjach ortognatycznych (18 osób z klasą szkieletową III i 7 osób z klasą szkieletową II). Prognozowanie wymiarów dróg oddechowych wykonano, stosując oprogramowanie Dolphin Imaging (w wersji 11.0), a następnie wyniki porównano z cefalogramami bocznymi wykonanymi co najmniej 6 miesięcy po operacji ortognatycznej. Do prognozowania wymiarów dróg oddechowych gardła zastosowano analizę FAB (ang. face, airway, bite – twarz, drogi oddechowe, zgryz) Arnetta/Gunsona. Ocenę między grupami przeprowadzono, stosując test t dla par, a do oceny między grupami użyto niezależnego testu t.

Wyniki
W grupie klasy II dla długości podniebienia miękkiego (Spl), wymiarów dróg oddechowych jamy ustnej i gardła (Opa) oraz nosogardzieli (Npa) uzyskano prognozowane wartości podobne do wyników cefalometrii pooperacyjnej (P>0,05), aczkolwiek stwierdzono istotne różnice w odniesieniu do wymiarów dróg oddechowych gardła dolnego (Hpa) i gardła głębokiego (Dpa) (P<0,05). W grupie klasy III dla regionów Npa, Opa i Hpa wartości prognozowane różniły się w sposób statystycznie istotny od wyników rzeczywistych (P<0,05).

Wniosek
Stwierdzono, że prognozowane wartości wymiarów dróg oddechowych gardła dokonane na podstawie analizy FAB w oprogramowaniu 2D Dolphin Imaging są bardziej zgodne z wynikami pooperacyjnymi u pacjentów z klasą szkieletową II po operacjach ortognatycznych w porównaniu z pacjentami z klasą szkieletową III po operacjach ortognatycznych. W procesie planowania operacji ortognatycznych należy uwzględnić wzorzec kostny pacjenta oraz zmiany w drogach oddechowych.The pharyngeal airway is an anatomical region that can be affected by orthognathic surgery. Accurate prediction of pharyngeal airway changes before orthognathic surgery is important for surgical treatment planning.

Aim
The aim of this study was to evaluate the reliability of two dimensional pharyngeal airway prediction method on orthognathic surgery patients have different skeletal patterns.

Material and methods
The study included 25 orthognathic surgery patients (18 skeletal Class III and seven skeletal Class II). Airway predictions were made with Dolphin Imaging software (Version 11.0) and compared with lateral cephalograms taken at least six months after orthognathic surgery. Arnett/Gunson FAB (face, airway, bite) analysis was used for pharyngeal airway prediction. Intra-group evaluation was made with Paired-t test, and independent-t test was used for inter-group evaluation.

Results
In Class II group Soft palate length (Spl), Oropharyngeal airway (Opa) and Nasopharyngeal airway (Npa) measurements were predicted similar with postoperative cephalometric results (P>0.05), although significant differences were found in Hypopharyngeal airway (Hpa) and Deeppharyngeal airway (Dpa) (P<0.05). In Class III group Npa, Opa and Hpa regions were predicted statistically different from the actual results (P<0.05).

Conclusion
The pharyngeal airway space prediction made by FAB analysis of the 2D Dolphin Imaging software was found to be more consistent with the postoperative results in skeletal Class II orthognathic surgery patients compared to skeletal Class III orthognathic surgery patients. In orthognathic surgery planning, the skeletal pattern of the patients and airway changes should be considered.

słowa kluczowe:

chirurgia ortognatyczna, prognozowanie wymiarów dróg oddechowych, analiza FAB Arnetta/Gunsona