en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

 
3/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola cefalometrii oraz tomografii stożkowej w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego

Anna Katarzyna Marczak
1
,
Monika Walerzak
2
,
Paulina Tokarska
2
,
Małgorzata Zadurska
2

1.
Prywatna praktyka Private practice
2.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2022; 18 (3): 167-177
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Obturacyjny bezdech podczas snu jest częstą formą obwodowych zaburzeń czynności oddechowej. Pomimo dostępnych metod diagnostyki bezdechu sennego na uwagę zwraca fakt, że stosunkowo łatwą i tanią diagnostyką w kierunku bezdechu może być teleradiogram boczny głowy i tomografia stożkowa CBCT, które są powszechnie są wykonywane w praktyce ortodontycznej.

Cel
Celem pracy jest przedstawienie parametrów analizy cefalometrycznej oraz zastosowania tomografii wiązki stożkowej – badań możliwych do wykonania u pacjentów z grupy ryzyka lub z dodatnim badaniem podmiotowym.

Materiał i metody
Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa z lat 1990–2021, wykorzystując bazę danych PubMed i używając słów kluczowych: obturacyjny bezdech podczas snu, zespół bezdechu sennego, diagnostyka bezdechu sennego, tomografia stożkowa, teleradiogram boczny głowy, pomiary cefalometryczne. Wykorzystano prace, które przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych na grupie pacjentów zdrowych i pacjentów ze zdiagnozowanym OSA.

Wyniki
W pracy przestawiono parametry, które wykazują istotnie statystyczną różnicę w grupie badanych z OSA w stosunku do grup kontrolnych. Badanie CBCT stanowi cenne źródło informacji w ocenie zwężenia dróg oddechowych. Jednak jest tylko obrazem danego momentu cyklu oddechowego, jak również nie uwidacznia różnicy w pozycji ciała oraz funkcji. Zalecane jest zatem ustandaryzowanie oraz stworzenie powtarzalnych warunków wykonywania badania.

Wnioski
Analiza przywołanych prac potwierdza korelację między wartościami parametrów analizy cefalometrycznej oraz CBCT a występowaniem OSA. Zważywszy na fakt, że te badania mają swoje ograniczenia, powinny być stosowane jako badanie dodatkowe w diagnostyce obturacyjnego bezdechu sennego i jednocześnie nie mogą być metodą z wyboru.Introduction
Obstructive sleep apnoea is a commonly diagnosed form of peripheral respiratory dysfunction. Despite the available methods for diagnostics of sleep apnoea, it needs to be pointed out that the relatively easy and cost-effective tools for diagnosing apnoea are lateral teleradiography of the head and cone beam computed tomography, which are widely performed in the orthodontic practice.

Aim
This study aims to present the basic parameters for the cephalometric analysis of lateral teleradiography of the head and the application of cone beam computed tomography, which can be performed in patients at risk or with positive medical history.

Material and methods
1990–2021 literature review was carried out using the PubMed database and the following keywords: obstructive apnoea during sleep, sleep apnoea syndrome, sleep apnoea diagnostics, cone beam computed tomography, lateral teleradiography of the head, cephalometric measurements. Studies were used that present results regarding OSA patients compared to healthy controls.

Results
The study presents specific parameters with statistically significant difference in the OSA group compared to the controls. The CBCT examination is a valuable source of information in assessing respiratory tract narrowing. However, it is merely an image of the given point in the respiratory cycle and does not show differences in body position and function. Therefore, it is recommended to standardise and create repetitive conditions for the examination.

Conclusions
The analysis of the abovementioned studies confirms a correlation between the values of parameters of cephalometric analysis and CBCT findings and OSA occurrence. Given that these examinations have their limitations, they should be used as additional means in the diagnostics of obstructive sleep apnea and they cannot be the method of choice.

słowa kluczowe:

obturacyjny bezdech podczas snu, zespół bezdechu sennego, diagnostyka bezdechu sennego, pomiary cefalometryczne, tomografia stożkowa