en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przygotowanie periodontologiczne do leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa

Zofia Szepietowska
1
,
Wioleta Majdanik
2
,
Renata Górska
2
,
Małgorzata Zadurska
3
,
Paweł Plakwicz
2

1.
Prywatna Praktyka Specjalistyczna, Warszawa Private Practice, Warsaw
2.
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Periodontology and Oral Diseases, Medical University of Warsaw
3.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2019; 15: 39-49
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Leczenie ortodontyczne pacjentów z problemami periodontologicznymi stanowi istotne zagadnienie w codziennej praktyce lekarza ortodonty. Do najczęściej spotykanych zalicza się choroby zapalne przyzębia oraz zaburzenia śluzówkowodziąsłowe, głównie recesje. Osiągnięcie dobrych efektów klinicznych leczenia ortodontycznego wymaga działania w obrębie zdrowych tkanek podporowych zębów i błony śluzowej. W tym celu niezbędna jest eliminacja stanu zapalnego oraz przywrócenie prawidłowych parametrów kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego. Cel. Celem pracy była analizapiśmiennictwa dotyczącego leczenia ortodontycznego u pacjentów dorosłych z wybranymi problemami periodontologicznymi. Materiał i metody. Wykorzystując bazę danych PubMed oraz publikacje z dziedziny periodontologii, które nie były dostępne we wspomnianej bazie, wyszukano artykuły dotyczące leczenia ortodontycznego u pacjentów z chorobami przyzębia. Wybrane badania poddano analizie. Niniejszą publikację oparto na doniesieniach z 40 prac z lat 2002–2018. Wyniki. Diagnostyka periodontologiczna jest ważnym elementem przy planowaniu leczenia ortodontycznego. Kluczowe znaczenie ma płytka bakteryjna odpowiedzialna za rozwój zapalenia przyzębia. Leczenie periodontologiczne zaczyna się od wyeliminowania stanu zapalnego metodami niechirurgicznymi. Stosuje się również zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej, służące także korekcie zaburzeń powstałych wskutek periodontitis. Drugą ważną grupą są problemy śluzówkowo-dziąsłowe. Ich występowanie powinno być wcześnie zdiagnozowane i uwzględnione w planowaniu ruchów ortodontycznych. Większość zaburzeń podlega korekcie przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Dyskusja. Wykrycie

problemów w strukturach przyzębia lub w obszarze śluzówkowo-dziąsłowym zasadniczo powinno poprzedzać rozpoczęcie leczenia ortodontycznego. Pozwala to na wczesną interwencję periodontologiczną oraz planowanie leczenia ortodontycznego z uwzględnieniem wytrzymałości tkanek podporowych zębów i różnych uwarunkowań kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego. Podsumowanie. Ścisła współpraca ortodonty z periodontologiem jest warunkiem bezpiecznego i przewidywalnego leczenia ortodontycznego pacjentów z problemami periodontologicznymi. (Szepietowska Z, Majdanik W, Górska R, Zadurska M, Plakwicz P. Przygotowanie periodontologiczne do leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod

2019; 15: 39-49).

Orthodontic treatment of patients with periodontal problems constitutes an important issue in everyday orthodontic practice. The most frequent problems include periodontal inflammatory diseases and mucogingival defects, mainly recessions. Orthodontic movements in the range of healthy supporting tissues and mucosa are key for optimal clinical effects. Hence, eliminating inflammation and obtaining correct parameters of the muco-gingival complex is required. Aim. The aim was to analyse literature on orthodontic treatment of adult patients with selected periodontal problems. Material and methods. Publications on periodontology, found in PubMed database 2and other repositories, were searched. Articles on orthodontic treatment of patients with periodontal problems were selected and analysed. This publication is based on research results published in 40 works in the period 2002-2018. Results. Periodontal diagnosis is important in planning orthodontic treatment. The main factor is the dental plaque, which is responsible for the development of periodontitis. Periodontal treatment begins with eliminating an inflammatory condition by non surgical methods. Periodontal surgery is common too, as it also serves to correct defects caused by periodontitis. Another important group of defects is that of muco-gingival origin, which requires an early diagnosis and consideration in planning orthodontic movements. Most defects must be corrected prior to orthodontic therapy. Discussion. Detection of problems in periodontal structures or the muco-gingival area ought to precede orthodontic treatment. This enables early periodontal intervention and the planning of orthodontic treatment, with consideration of the resistance of supporting tissues and various conditions of the muco-gingival complex. Conclusions. Close cooperation between orthodontist and periodontologist provides safe and predictable orthodontic treatment of patients with periodontal problems. (Szepietowska Z, Majdanik W, Górska R, Zadurska M, Plakwicz P. Periodontal preparation for orthodontic treatment - a literature review. Orthod Forum 2019; 15: 39-49).
słowa kluczowe:

biotyp dziąsła, leczenie ortodontyczne, patologiczna migracja zębów, recesja dziąsłowa, zapalenie przyzębia