en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

 
3/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Ponowne leczenie ortodontyczne dorosłego pacjenta z chorobą przyzębia metodą nakładkową z cyfrowym monitoringiem postępów. Opis przypadku

Maciej Jedliński
1

1.
Department of Interdisciplinary Dentistry, Pomeranian Medical University in Szczecin
Forum Ortod 2022; 18 (3): 178-189
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Streszczenie
W ostatnich latach wzrasta liczba starszych dorosłych chcących rozpocząć leczenie ortodontyczne. Nawroty wady są częstym powikłaniem leczenia ortodontycznego, a do chwili obecnej nie znaleziono sposobu leczenia retencyjnego, który w pełni by im zapobiegał. Leczenie alignerami jest komfortową metodą leczenia tych pacjentów, którzy w przeszłości przeszli leczenie aparatami stałymi cienkołukowymi.

Cel
Celem pracy jest przedstawienie przypadku ponownego leczenia ortodontycznego u pacjenta z chorobą przyzębia metodą nakładkową, z zastosowaniem cyfrowego monitoringu leczenia.

Materiały i metody
. Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej pacjenta leczonego periodontologicznie, który zgłosił się w celu ponownego leczenia ortodontycznego.

Opis przypadku
Pacjent, w wieku 59 lat, zgłosił się z powodu nawrotu wady i towarzyszących zaburzeń estetycznych w odcinku przednim. Przeprowadzono pełną analizę cyfrową stanu uzębienia. Wykonano cyfrowy plan leczenia, który obejmował 15 nakładek aktywnych w obu łukach. W dniu zakończenia leczenia nakładkowego z konta klienta internetowego Suresmile pobrano plik .stl z planowanym końcowym ustawieniem zębów i wgrano go do skanera. Następnie wykonano skan. Porównanie wykazało osiągnięcie planowanych przesunięć zębów. Po zakończeniu fazy aktywnej leczenia zastosowano podwójną retencję w obu łukach oraz podjęto cyfrowy monitoring stabilności wyników za pomocą programu z pakietu 3Shape. Przez cały okres monitoringu pozycja zębów została idealnie utrzymana. Cyfrowy monitoring wzmacnia współpracę i motywację pacjenta w każdym aspekcie leczenia.

Wnioski
Przedstawiony sposób postępowania u pacjenta z chorobą przyzębia zapewnił uzyskanie idealnej okluzji, ułatwiając codzienną higienę jamy ustnej. Narzędzia umożliwiające supraimpozycję skanów pozwoliły na dokładną analizę przebiegu leczenia oraz skuteczności utrzymywania uzyskanych wyników terapii.Abstract
In recent years the number of older adults willing to begin an orthodontic treatment is increasing. Relapse of malocclusion is a frequent complication, and so far, no retention method has been found that could completely prevent it. Treatment with aligners is a comfortable therapy for patients who have undergone fixed appliances treatment in the past.

Aim
The aim of the present study is to present a case of orthodontic retreatment in a patient with periodontal disease with aligners and the use of digital treatment monitoring.

Material and methods
An analysis of the medical records of the treatment of a patient undergoing periodontal treatment seeking orthodontic retreatment was performed.

Case report
A 59-year-old patient presented due to a relapse of malocclusion and associated esthetic impairment in the anterior region. A complete digital analysis of dentition was performed. Then, a digital set-up was made, which consisted of 15 active aligners in both arches. At the end of the active aligner treatment, a .stl file with the final teeth setting was downloaded from online account and uploaded to the scanner. Then, a scan was made. The comparison with timely made scan showed that the planned positions were achieved. After completion of the active treatment phase, double retention was applied and digital monitoring of stability was undertaken using software of 3Shape package. The teeth positions were perfectly maintained during the entire monitoring. Digital monitoring strengthened patient's cooperation and motivation

Conclusions
The presented treatment protocol for the periodontal patient allowed achieving ideal occlusion, facilitating daily oral hygiene. The tools that allow superimposition of scans enabled accurate analysis of the treatment course and maintaining of its results.

słowa kluczowe:

monitoring cyfrowy, stabilność, skanowanie wewnątrzustne, leczenie nakładkowe