en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ortodontycznie indukowana zapalna resorpcja korzeni zębów (OIIRR). Część I: Czynniki ryzyka biologicznego

John Sambevski
1
,
M. Ali Darendeliler
1

1.
Zakład Ortodoncji, Szkoła Dentystyczna, Wydział Medyczno-Stomatologiczny, Uniwersytet w Sydney, Australia Department of Orthodontics, School of Dentistry, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Sydney, Sydney Local Health District, Australia
Forum Ortod 2019; 15: 27-38
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
U większości pacjentów leczonych ortodontycznie dochodzido rozwoju resorpcji korzeni zębów, której częstość występowania była określana w granicach 0–100%. Ortodontyczna resorpcja korzeni zębów jest z natury wieloczynnikowa, dlatego w jej etiologii wskazywano na różne czynniki biologiczne. Cel. Celem pracy było omówienie roli czynników biologicznych w indukowanej ortodontycznie resorpcji korzeni zębów (OIIRR). Materiał i metody. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa na temat etiologii OIIRR w odniesieniu do czynników biologicznych na podstawie dostępnych medycznych baz danych. Wyniki. Czynniki genetyczne obejmują podatność indywidualną, płeć, wiek i pochodzenie etniczne. Także przebyte choroby, takie jak astma i inne alergie, zaburzenia endokrynologiczne oraz stosowanie różnych leków, mogą odgrywać rolę czynników etiologicznych. W badaniach na zwierzętach i badaniach klinicznych wykazano wpływ fluoryzacji systemowej na rozwój resorpcji. Wnioski. Etiologia OIIRR jest z natury wieloczynnikowa i istnieje złożony związek pomiędzy indywidualną podatnością biologiczną lub genetyczną. (Sambevski J, Darendeliler MA. Ortodontycznie indukowana zapalna resorpcja korzeni zębów (OIIRR). Część I: Czynniki ryzyka biologicznego Forum Ortod 2019; 15: 27-38).

The majority of orthodontically treated patients exhibit some degree of root resorption with the reported prevalence from 0% to 100%. Orthodontic root resorption is multifactorial in nature and different biological factors were reported to play a role in its aetiology. Aim. The aim of the study was to discuss the role of biological factors in orthodontically induced inflammatory root resorption (OIIRR). Material and methods. The literature review of the etiology of OIIRR in relation to biological factors was performed based on the available medical database. Results. Genetic risk factors include individual susceptibility, gender, age and ethnicity. Medical history such as asthma and other allergies, endocrine abnormalities and use of different medications are also involved. The effect of systemic fluoride on root resorption was documented in animal experiments and epidemiological studies. The paper discusses the possible role of biological factors in aetiology of orthodontically induced root resorption. Conclusions. OIIRR etiology is multifactorial in nature and there is a complex relationship between individual biological or genetic susceptibility. (Sambevski J, Darendeliler MA. Orthodontically induced inflammatory root resorption (OIRR). Part I: Biological risk factors. Orthod Forum 2019; 15: 27-38).
słowa kluczowe:

ortodontyczna resorpcja korzeni zębów