en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia Część 2. Jakość życia i zmienne z nią powiązane

Agata Zdun-Ryżewska
1
,
Bogna Racka-Pilszak
2
,
Anna Wojtaszek-Słomińska
2
,
Krzysztof Basiński
1
,
Mikołaj Majkowicz
3
,
Agnieszka Banaszkiewicz
4

1.
Zakład Badań nad Jakością Życia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny Department of Quality of Life Research, Medical University of Gdansk
2.
Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics, Medical University of Gdansk
3.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku Department of Health Sciences, Pomeranian University in Słupsk
4.
Katedra Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański Department of Logopaedics, Faculty of Languages, University of Gdansk
Forum Ortod 2019; 15: 5-13
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Pomiar jakości życia jest konieczny dla właściwego oszacowania skuteczności leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia, a także do zaprogramowania jak

najefektywniejszej terapii interdyscyplinarnej. Oceny dokonywane przez specjalistów oraz samych pacjentów i członków ich rodzin mogą się znacznie różnić. Cel. Celem badań było znalezienie zmiennych (medycznych, psychologicznych i społecznych) powiązanych z jakością życia u pacjentów z rozszczepem, którzy kończą leczenie. Materiał i metody. Badania odbyły się w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W badaniach wzięło udział 45 pacjentów z dwoma typami rozszczepów (obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego oraz jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego). Wykorzystano narzędzia psychologiczne (Drabina Cantrila i HADS) oraz kwestionariusz do badania postaw i opinii pacjentów z rozszczepem (Questionnaire Survey of Attitudes and Concerns of Patients with Cleft Lip and Palate).

Wyniki. Im większe zadowolenie z leczenia operacyjnego nosa i wargi górnej, ogólne zadowolenie z wyglądu twarzy (wygląd, profil, wargi, nos) oraz lepsza jakość mowy, tym wyższa jakość życia. Dla jakości życia znaczenie ma również zadowolenie z żucia. Z niższą, aktualną jakością życia jest powiązany lęk i obecność symptomów depresyjnych. Znaczenie ma również dokuczanie przez otoczenie, obserwowanie wpływu rozszczepu na zdolność zawierania związków przyjacielskich i partnerskich oraz na pewność siebie, a także przewidywanie wpływu rozszczepu na dalszą naukę. Wnioski. Jakość życia pacjentów z rozszczepem, kończących leczenie, wydaje się być powiązana z wieloma różnymi czynnikami: medycznymi, psychologicznymi oraz społecznymi. Praktyczna pomoc pacjentom powinna obejmować wszystkie te obszary, jeśli chcemy nie tylko uzyskać dobry wynik leczenia, ale i poprawę jakości ich życia. (Zdun-Ryżewska A, Racka- Pilszak B, Wojtaszek-Słomińska A, Basiński K, Majkowicz M, Banaszkiewicz A. Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 2. Jakość życia i zmienne z nią powiązane. Forum Ortod 2019; 15: 5-13).

Measurement of the quality of life is necessary to properly evaluate the efficacy of treatment of patients with complete palate clefts, and also to plan the most effective interdisciplinary treatment. Assessments performed by specialists and patients alone as well as their family members may vary significantly. Aim. The aim of the research was to find variables (medical, psychological and social) related to the quality of life in patients with clefts who are about to finish treatment. Material and methods. The studies tookplace at the Outpatient Clinic of Orthodontics, University Dental Centre, Medical University of Gdańsk. The study included 45 patients with two types of clefts: bilateral cleft lip and palate (BCLP) and unilateral cleft lip and palate (UCLP). Psychological tools (Cantril Ladder and HADS) and the Questionnaire Survey of Attitudes and Concerns of Patients with Cleft Lip and Palate were used. Results. The greater the satisfaction with surgical treatment of the nose and upper lip, general satisfaction with one’s facial appearance (appearance, profile, lips, nose) and the better quality of speech – the higher the quality of life is. Satisfaction with chewing skills is also important for the quality of life. Lower quality of life in the present is associated with anxiety and depressive symptoms. Being bullied by others, effects of a cleft on the ability to make friends, meet partners and on self-confidence, and predicting the effects of a cleft on further learning are all significant. Conclusions. The quality of life of patients with clefts who finish treatment seems to be linked to many different factors: medical, psychological and social. Practical assistance provided to patients should include all these areas if we want to obtain not only good treatment outcomes but also better quality of life. (Zdun-Ryżewska A, Racka-Pilszak B, Wojtaszek-Słomińska A, Basiński K, Majkowicz M, Banaszkiewicz A. Evaluation of interdisciplinary treatment outcomes in patients with complete palate clefts. Part 2. Quality of life and associated variables. Orthod Forum 2019; 15: 5-13).
słowa kluczowe:

rozszczep podniebienia, jakość życia, satysfakcja z wyników leczenia