en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena stosunków wielkości zębów w obu szczękach i rozbieżności w zależności od modelu wzrostu twarzoczaszki

Mehmet Ali Yavan
1
,
Nihal Hamamci
1

  1. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
Forum Ortod 2021; 17 (4): 278-85
Data publikacji online: 2022/01/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Zachowanie proporcji między zębami szczęki i żuchwy jest kluczowym czynnikiem uzyskania idealnego zaguzkowania po leczeniu ortodontycznym.

Cel
Celem niniejszej pracy było porównanie stosunków wielkości zębów przednich oraz częstości występowania rozbieżności w zależności od różnych modeli wzrostu twarzoczaszki w populacji pacjentów ortodontycznych.

Materiał i metody
W badaniu retrospektywnym przeanalizowano teleradiogramy boczne głowy i modele diagnostyczne wykonane przed leczeniem ortodontycznym u 714 pacjentów ze średnią wieku 15,36 ± 2,12 lat. Pacjentów podzielono na 9 podgrup zależnie od wad zgryzu w płaszczyźnie strzałkowej i wzorców pionowego wzrostu. Zmierzono wymiary mezjodystalne zębów przednich, określono stosunek międzyszczękowy i wielkość zębów oraz wady zgryzu.

Wyniki
Łącznie dla wad zgryzu klasy III stwierdzono wyższy współczynnik Boltona i częstość występowania rozbieżności w porównaniu z innymi wadami zgryzu (p<0,01). Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi podgrupami z tą samą wadą zgryzu w płaszczyźnie strzałkowej o różnym wymiarze pionowym w odniesieniu do wartości wskaźnika Boltona i częstości występowania rozbieżności (p>0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy hipodywergentnymi wadami zgryzu klasy I, II i III w płaszczyźnie strzałkowej o pionowym wzorcu wzrostu (p>0,05), natomiast stwierdzono istotną różnicę pomiędzy podgrupami normodywergentnymi i hiperdywergentnymi w zakresie współczynników Boltona (p<0,05). Częstość występowania rozbieżności większych niż 2 SD była istotnie wyższa u osób z normodywergentnymi i hiperdywergentnymi wadami zgryzu klasy III w porównaniu do pozostałych pacjentów (p<0,05).

Wniosek
Wzorzec pionowego wzrostu wpływa na współczynnik Boltona i częstość występowania rozbieżności w połączeniu z wadami zgryzu w płaszczyźnie strzałkowej.Proportionality of the maxillary and mandibular teeth is a key factor for an ideal intercuspation at the end of orthodontic treatment.

Aim
The aim of this study was to compare the anterior tooth size ratios and the prevalence of discrepancies among different craniofacial growth patterns in an orthodontic population.

Material and methods
The retrospective study examined cephalograms and pre-orthodontic study models of 714 patients with a mean age of 15.36 ± 2.12 years. Patients were divided into 9 subgroups according to skeletal sagittal malocclusions and vertical growth patterns. Mesiodistal dimensions of the anterior teeth were measured and the intermaxillary ratio and tooth size malocclusions were determined.

Results
In total, Class III malocclusions had a higher Bolton ratio and prevalence of discrepancies compared to other malocclusions (p<0.01). No significant difference was found between different vertical subgroups of the same sagittal malocclusion with regard to Bolton ratio and the prevalence of discrepancies (p>0.05). No significant difference was found among hypodivergent sagittal Class I, II and III malocclusions with vertical growth patterns (p>0.05), while a significant difference was detected between normodivergent and hyperdivergent subgroups with regard to Bolton ratios (p<0.05). The prevalence of discrepancies greater than 2 SD was significantly higher in individuals with normodivergent and hyperdivergent Class III malocclusions compared to other individuals (p<0.05).

Conclusion
The vertical growth pattern affects Bolton ratio and the prevalence of discrepancies when combined with sagittal malocclusions.

słowa kluczowe:

rozbieżność w wielkości zębów; analiza Boltona, wzorzec pionowego wzrostu