en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Ocena stomatologiczna i ortodontyczna dzieci i młodzieży ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Ludwików
1
,
Małgorzata Zadurska
1
,
Ewa Czochrowska
1

1.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (3): 237-44
Data publikacji online: 2021/11/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (Fetal Alcohol Syndrome Disorders, FASD) jest grupą nieuleczalnych nieprawidłowości rozwojowych u osób, których matki piły alkohol w trakcie ciąży. Najcięższą postacią z całego spektrum zaburzeń FASD jest Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS), a jedną z cech charakterystycznych są anomalie w budowie twarzoczaszki.

Cel
Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej oraz występowania wad zgryzu i potrzeb leczenia ortodontycznego u dzieci z FASD na podstawie analizy piśmiennictwa.

Materiał i metody
Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa w oparciu o bazy danych: PubMed, Scopus, Dentistry & Oral Sciences Source, Polska Bibliografia Lekarska, z wykorzystaniem słów kluczowych FASD, fetal alcohol syndrome, facial abnormalities, prenatal alcohol exposure. Do analizy wybrano 35 artykułów z lat 1968–2020 w językach polskim i angielskim.

Wyniki
U dzieci i młodzieży z FASD poziom higieny jamy ustnej jest niezadawalający. Obserwuje się większy wskaźnik próchnicy oraz więcej wad zgryzu, w porównaniu z populacją ogólną. Do głównych należą wady zgryzu klasy II, zgryzy krzyżowe oraz stłoczenia zębów. U dzieci z FASD występuje znacznie więcej dysfunkcji i parafunkcji w układzie stomatognatycznym.

Wnioski
Dzieci z FASD powinny zostać objęte instytucjonalną opieką profilaktyczną i leczniczą, która pozwoli na systematyczne kontrolowanie stanu zdrowia jamy ustnej i występujących wad zgryzu.Introduction
Foetal Alcohol Syndrome Disorders (FASD) are a group of untreatable developmental abnormalities in people whose mothers consumed alcohol during pregnancy. Foetal Alcohol Syndrome (FAS) is the most severe form of the entire spectrum of disorders and anomalies in the craniofacial structure are among its defining features.

Aim
The aim of the study was to assess oral health and the occurrence of malocclusions as well as the need for orthodontic treatment in children with FASD based on the available literature.

Material and methods
A literature review based on the following databases was conducted: PubMed, Scopus, Dentistry & Oral Sciences Source, Polish Medical Bibliography, and the following keywords were used: FASD, fetal alcohol syndrome, facial abnormalities, prenatal alcohol exposure. 35 articles from the years 1968–2020 in Polish and English were selected for analysis.

Results
In children and adolescents with FASD, the oral hygiene status is unsatisfactory. There is a higher rate of dental caries and more malocclusions compared to the general population. The main ones include Class II malocclusions, crossbites and teeth crowding. Children with FASD have significantly more dysfunctions and parafunctions in the stomatognathic system.

Conclusions
Children with FASD should receive institutional preventive and therapeutic care, which will allow for systematic control of the oral health status and malocclusions.

słowa kluczowe:

alkoholowy zespół płodowy, FAS, dysmorfia twarzy, prenatalna ekspozycja płodu na alkohol