en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena skuteczności leczenia ortopedyczną maską twarzową przy użyciu sztucznej inteligencji na dwuwymiarowych fotografiach

Sertan Soylu
1
,
Gokhan Coban
1
,
Taner Ozturk
1
,
Saniye Merve Cengiz
2

  1. Zakład Ortodoncji, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Erciyes, Turcja

    Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Erciyes University, Turkey
  2. Zakład Ortodoncji, Wydział Stomatologii, Uniwersytet Mersin, Turcja

    Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mersin University, Turkey
Forum Ortod 2023; 19 (3): 77-83
Data publikacji online: 2024/01/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Zabieg protrakcji szczęki z użyciem ortopedycznej maski twarzowej jest metodą często stosowaną u pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu klasy III z powodu retrognacji szczęki.

Cel.
Celem tego badania jest ocena zmian parametrów mierzonych na dwuwymiarowych zdjęciach czołowych i profilowych wykonanych na początku (T0) i na końcu (T1) leczenia z zastosowaniem ortopedycznej maski twarzowej u pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu klasy III, przy użyciu sztucznej inteligencji (AI).

Materiał i metody.
Do badania włączono łącznie 23 pacjentów ze szkieletowymi wadami zgryzu klasy III leczonych ortopedyczną maską twarzową. W tym badaniu oceniono osiem parametrów: kąt nosowo-wargowy, kąt bródkowo-wargowy, kąt projekcji podbródka, kąt A'B' w płaszczyźnie frankfurckiej, stosunek górnej wargi do dolnej wargi, stosunek środkowej części twarzy do dolnej części twarzy, górna warga - linia E, dolna warga - linia E.

Wyniki.
Z wyjątkiem kąta nosowo-wargowego zaobserwowano znaczące zmiany we wszystkich parametrach między pomiarami w punkcie czasowym T0 i T1. Stwierdzono umiarkowanie ujemną korelację między kątem utworzonym przez kąt A'B' w płaszczyźnie frankfurckiej a stosunkiem górnej wargi do dolnej wargi i odległością między górną wargą a linią E. Stwierdzono umiarkowanie dodatnią korelację między odległością dolnej wargi od linii E a stosunkiem środkowej i dolnej części twarzy oraz odległością górnej wargi od linii E.

Wniosek.
Zastosowanie analizy z wykorzystaniem AI jest skuteczną, łatwą i niedrogą metodą oceny zmian w strukturach twarzy spowodowanych leczeniem u pacjentów z wadami zgryzu klasy III.Maxillary protraction procedure with an orthopedic face mask is a method frequently used in patients with skeletal Class III malocclusion due to maxillary retrognathia.

Aim.
The aim of this study is to evaluate the changes in the parameters measured in two-dimensional frontal and profile photographs taken at the beginning (T0) and at the end (T1) of orthopedic face mask (FM) treatment in patients with skeletal Class III malocclusion, using artificial intelligence (AI).

Material and methods.
A total of 23 patients with skeletal Class III malocclusion receiving orthopedic FM treatment were included in the study. Eight parameters were evaluated in this study: Nasolabial Angle, Mentolabial Angle, Chin Projection Angle, Frankfurt Horizontal–A'B' angle, Upper Lip/Lower Lip Ratio, Midface/Lower Face Ratio, Upper Lip–E-Line, Lower lip – E-line.

Results.
Except for the Nasolabial Angle, significant changes were observed in all parameters between the T0 and T1 measurements. A moderate negative correlation was found between the angle formed by the Frankfurt Horizontal–A'B' angle and the Upper Lip/Lower Lip Ratio and Upper Lip–E-line distance. A moderate positive correlation was found between the distance of the Lower Lip to the E-line and the Midface/Lower Face Ratio and Upper Lip to E-line distance.

Conclusion.
The use of analysis with AI is an effective, easy, and inexpensive method to evaluate changes in facial structures caused by treatment in patients with skeletal Class III malocclusion.

słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, wada zgryzu klasy III, zdjęcie zewnątrzustne, maska twarzowa