en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Ocena grubości błony śluzowej podniebienia przy użyciu tomografii komputerowej wiązki stożkowej

Karolina Wojas
1
,
Kinga Grzegocka
1
,
Małgorzata Pihut
2
,
Wojciech Stós
1
,
Marta Gibas-Stanek
1

  1. Department of Orthodontics, Dental Institute, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Medical College, Cracow
  2. Department of Prosthetics, Dental Institute, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, Medical College, Cracow
Forum Ortod 2021; 17 (3): 173-84
Data publikacji online: 2021/11/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
W procesie leczenia ortodonci coraz chętniej sięgają po miniimplanty ortodontyczne. Ze względu na łatwy dostęp, niskie ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych oraz obecność dziąsła skeratynizowanego podniebienie jest najbardziej korzystnym miejscem do wprowadzenia miniśrub. Przy wyborze lokalizacji miniimplantu należy zwrócić uwagę na ilość kości oraz grubość tkanek miękkich znajdujących się w danym miejscu.

Cel
Celem badania była ocena grubości tkanek miękkich pokrywających centralną część podniebienia oraz porównanie ich wymiaru w zależności od płci i wieku pod kątem doboru odpowiedniego miejsca do umieszczenia miniimplantów.

Materiał i metody
W badaniu przeanalizowano 105 tomografii komputerowych wiązki stożkowej pacjentów (55 kobiet, 50 mężczyzn, średnia wieku 28 lat), na których mierzono grubość błony śluzowej podniebienia w określonych 12 punktach. Punkty znajdowały się 3, 6, 10, 18 mm za tylną ścianą otworu przysiecznego oraz w odległości 0, 3, 6 mm bocznie od linii szwu podniebiennego. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej w celu oceny średniej grubości błony śluzowej podniebienia, oceny zależności grubości tkanek miękkich w stosunku do lokalizacji na podniebieniu oraz w stosunku do płci i wieku.

Wyniki
Stwierdzono, że im dalej ku tyłowi od otworu przysiecznego oraz im bliżej linii pośrodkowej podniebienia, tym błona śluzowa staje się cieńsza i tworzy dogodniejsze warunki do umieszczenia miniimplantów. Grubość tkanek miękkich jest większa u mężczyzn niż u kobiet w obszarze podniebienia 18 mm za dystalnym brzegiem otworu przysiecznego.

Wnioski
W badaniu stwierdzono, że grubość tkanek miękkich pokrywających centralną część podniebienia różni się w zależności od płci, wieku i lokalizacji na podniebieniu.Introduction
Orthodontic mini-implants are increasingly often used by orthodontists. Thanks to the easy access, low risk of damage to other anatomical structures and the presence of keratinised gingiva, the palate is the most advantageous place for the insertion of mini-screws. When choosing a location for a mini-implant on the palate, the amount of the bone and soft tissues should be considered.

Aim
The aim of the study was to assess the thickness of the soft tissues covering the central part of the palate and to compare their dimensions depending on the sex and age in terms of selecting the appropriate place for the placement of mini-implants.

Material and methods
The study analysed 105 cone-beam computed tomography scans of patients (55 women, 50 men, mean age 28 years), and the mucosal thickness was measured in 12 specific points. The points were located at a distance of 3, 6, 10, 18 mm from the distal margin of the incisive foramen and 0, 3 and 6 mm laterally to the palatal suture. The obtained data were statistically analysed to evaluate the mean thickness of the palatal mucosa, to assess the relationship between the soft tissue thickness and the location, and in relation to sex and age.

Results
It has been found that the further to the back of the incisive foramen and the closer to the palatal midline, the thinner the mucosa and better conditions for the placement of mini-implants. The soft tissue thickness in men is greater than in women in the area of the palate 18 mm behind the distal margin of the incisive foramen.

Conclusions
The study showed that the thickness of the soft tissues covering the central part of the palate varied with the sex, age and location on the palate.

słowa kluczowe:

podniebienie, CBCT, błona śluzowa, miniimplanty, zakotwienie szkieletowe