en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Morfologia części twarzowej czaszki u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego

Małgorzata Zadurska
1
,
Martyna Czerkies
1
,
Dariusz Gozdowski
2
,
Agnieszka Jurek
1

1.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
Chair of Biometrics, SGGW
Forum Ortod 2021; 17 (3): 185-94
Data publikacji online: 2021/11/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
U pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego obserwuje się zmiany kształtu i wymiarów podniebienia, łuków zębowych oraz wady zgryzu. Opisywane są także zmiany w budowie twarzowej części czaszki, najbardziej widoczne u pacjentów, u których wrodzone braki zawiązków są jednym z objawów dysplazji ektodermalnej.

Cel
Celem badania była ocena morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego dokonana na podstawie wybranych parametrów z analizy cefalometrycznej.

Materiał i metody
Badania wykonano u 123 pacjentów z oligodoncją w wieku 9–39 lat. Morfologia twarzowej części czaszki została oceniona na podstawie analizy cefalometrycznej zdjęć teleradiograficznych głowy w projekcji bocznej. Badano: kąt SNA, SNB, klasę szkieletową w zależności od wartości kąta ANB, typ twarzy w zależności od wartości kąta SNA, indeks przedniej wysokości twarzy i procentowy stosunek tylnej do przedniej wysokości twarzy.

Wyniki
Wśród 123 pacjentów u 57,7% stwierdzono występowanie III, u 32,5% – I klasy, u 9,8% – II klasy szkieletowej. Retrognatyczny typ twarzy miało 61,8%, ortognatyczny – 29,3%, a prognatyczny – 8,9% badanych. Najczęściej obserwowano relację głęboką indeksu (49,6%), rzadziej neutralną (48,8%), a najrzadziej otwartą (1,6%). Anteriorotacja występowała u 82,9%, wzrost neutralny u 13,8%, a posteriorotacja u 3,3% badanych pacjentów.

Wnioski
Na podstawie czterech wybranych parametrów z analizy cefalometrycznej określono 27 typów budowy twarzy pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego. Najczęściej występował typ twarzy retrognatyczny, w połączeniu z III klasą szkieletową, relacją głęboką indeksu przedniej wysokości twarzy i anteriorotacją. Nieco rzadziej – typ twarzy retrognatyczny, z III klasą szkieletową, relacją neutralną indeksu przedniej wysokości twarzy i anteriorotacją.Introduction
In patients with oligodontia of the permanent dentition, changes in the shape and dimensions of the palate, dental arches and malocclusion are observed. Changes in the craniofacial morphology are also described, and they are most evident in patients in whom oligodontia is one of the symptoms of ectodermal dysplasia.

Aim
The aim of the study was to assess the craniofacial morphology in patients with oligodontia of the permanent dentition based on selected parameters from the cephalometric analysis.

Material and methods
The studies were performed in 123 patients with oligodontia, aged 9 to 39 years old. Craniofacial morphology was assessed based on the cephalometric analysis of teleradiographic images of the head in the lateral projection. The following parameters were examined: SNA, SNB and ANB angles, skeletal class depending on the ANB value, facial type depending on the SNA value, anterior facial height index and the percentage ratio of posterior to anterior facial height.

Results
Among 123 patients, 57.7% had skeletal class III, 32.5% - class I and 9.8% - skeletal class II. 61.8% had a retrognathic face, 29.3% - orthognathic and 8.9% - prognathic. The deep relation of the index was observed the most often – 49.6%, neutral was less common – 48.8% and the open one was the rarest – 1.6%. Anterior rotation was present in 82.9% of subjects, neutral growth in 13.8%, and posterior rotation in 3.3% of the study patients.

Conclusions
Based on four selected parameters from the cephalometric analysis, 27 types of craniofacial morphology were determined in patients with oligodontia of the permanent dentition. The most common was the retrognathic facial type combined with skeletal class III, lower deep relation of the anterior face height index and anterior rotation. The retrognathic facial type combined with skeletal class III, neutral relation of the anterior face height index and anterior rotation was slightly less common.

słowa kluczowe:

oligodoncja, morfologia twarzy, analiza cefalometryczna