en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Koncepcja mechaniki ukierunkowanych sił – przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Regulska
1
,
Dennis Michael Ward
2
,
Małgorzata Zadurska
2

  1. Prywatna praktyka, Stany Zjednoczone

    Private practice, USA
  2. Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

    Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2023; 19 (3): 95-100
Data publikacji online: 2024/01/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Koncepcja leczenia ortodontycznego mechaniką ukierunkowanych sił jest metodą stosowaną od wielu lat. Daje ona możliwość kontroli wymiaru wertykalnego i płaszczyzny żuchwy, co pozwala na rotację żuchwy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jest to szczególnie przydatne w leczeniu przypadków wysokokątowych klasy II.

Cel.
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji mechaniki ukierunkowanych sił zgodnie z filozofią Tweeda-Merriefielda.

Materiał i metody.
Wykorzystując elektroniczne bazy danych PubMed, przeanalizowano 41 artykułów opublikowanych w latach 1966–2022, z użyciem słów kluczowych: Tweed-Merrifield, Tweed sequential, Tweed mandibular rotation. Do przeglądu włączono dwanaście prac.

Wyniki.
Prowadzenie leczenia zgodnie z mechaniką ukierunkowanych sił pozwala na monitorowanie leczenia na każdym etapie i umożliwia kontrolę wysokości wertykalnej, zapobiega ekstruzji zębów bocznych i pozwala na kontrolę rotacji żuchwy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jest to szczególnie ważne w przypadku leczenia pacjentów wysokokątowych z wadą klasy II. W wyniku tej pozytywnej rotacji dochodzi do poprawy warunków zgryzowych oraz estetyki twarzy pacjenta.

Wnioski.
Przeprowadzenie leczenia wad klasy II u pacjentów wysokokątowych zgodnie z filozofią Tweeda-Merriefielda pozwala na osiągnięcie dobrych wyników leczenia przez pożądaną kontrolę wymiaru wertykalnego i rotację żuchwy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wynikiem tego jest harmonijny wygląd profilu tkanek miękkich i twarzy pacjenta, co wpływa na poprawę jego samooceny i komfortu życia. Przypadki pacjentów leczone tą techniką są dostępne na stronie internetowej Fundacji Charlesa H. Tweeda.The concept of orthodontic treatment with directional force mechanics is a method that has been used for many years. This concept makes it possible to control the vertical dimension and the mandibular plane, allowing the counterclockwise mandibular response. This is particularly useful in the treatment of high-angle Class II cases.

Aim.
The purpose of the paper is to present the concept of directional force mechanics according to the Tweed-Merriefield philosophy.

Material and methods.
Using electronic PubMed databases, 41 articles from 1966–2022 were analysed with the following keywords: Tweed-Merrifield, Tweed sequential, Tweed mandibular rotation. Twelve works were included in the review.

Results.
Conducting treatment according to the directional force mechanics allows monitoring of treatment at each stage and enables control of vertical height, prevents extrusion of lateral teeth, and allows control of counterclockwise mandibular rotation. This is especially important when treating high-angle patients with Class II malocclusions. As a result of this positive rotation, the patient’s occlusal conditions and facial aesthetics improve.

Conclusions.
Treating Class II malocclusions in high-angle patients according to the Tweed-Merriefield approach makes it possible to achieve good treatment outcomes through the desired control of the vertical dimension and counterclockwise mandibular rotation. The result of this approach is a harmonious appearance of the patient’s soft tissue profile and face, which improves the patient’s self-esteem and well-being. Cases of patients treated with this technique are available on the Charles H. Tweed Foundation website.

słowa kluczowe:

Tweed-Merrifield, sekwencja Tweeda, rotacja żuchwy Tweeda