en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Historia Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jolanta Kalinowska
1
,
Bogna Racka-Pilszak
1

  1. Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny

    Department of Orthodontics, Medical University of Gdansk
Forum Ortod 2023; 19 (3): 101-9
Data publikacji online: 2024/01/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Historia Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest związana z początkami tworzenia Wydziału Stomatologicznego w ramach organizowanej po wojnie Akademii Lekarskiej. Kolejne zmiany, skutkujące przemianowaniem w 1950 roku Wydziału Stomatologicznego na Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, zaowocowały powołaniem w 1951 roku Zakładu Ortodoncji. Pierwszym kierownikiem nowej jednostki była lek. dent. Halina Lubaniec-Słońska. Przez kolejne lata Zakład Ortodoncji prowadził intensywną działalność naukową i dydaktyczną. Realizowano badania naukowe, kształcono studentów, prowadzono staże i kursy specjalizacyjne. Pracownicy Zakładu, podążając za dynamicznie zmieniającymi się trendami w leczeniu ortodontycznym, systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach w kraju i za granicą. Dzięki temu możliwe było prowadzenie ciekawych badań naukowych i wysokospecjalistyczne leczenie pacjentów Zakładu Ortodoncji w Gdańsku.

Cel.
Celem pracy jest opisanie historii Zakładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od jego powołania w 1951 roku do chwili obecnej. Przedstawiono, jak na przestrzeni lat zmieniały się kierunki badań naukowych oraz przybliżono sylwetki ludzi, którzy tworzyli dorobek naukowy i dydaktyczny Zakładu.

Materiał i metody.
Za materiał do badań posłużyły publikacje, treści uchwał uczelni, dane personalne z Działu Kadr odnośnie do działalności i przebiegu zatrudnienia pracowników dawnej Akademii Medycznej w Gdańsku i obecnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.



The history of the Department of Orthodontics at the Medical University of Gdansk is linked to the beginnings of the creation of the Faculty of Dentistry within the Medical Academy organized after the war. Subsequent changes, resulting in the renaming of the Faculty of Dentistry to the Department of Dentistry of the Faculty of Medicine of the Medical University of Gdańsk in 1950, resulted in the establishment of the Department of Orthodontics in 1951. The first head of the new unit was Halina Lubaniec-Słońska, DDS. Over the following years, the Department of Orthodontics conducted intensive scientific and didactic activities. Scientific research was carried out, students were educated, and internships and specialization courses were conducted. The staff of the Department, following the dynamically changing trends in orthodontic treatment, systematically improved their qualifications, taking part in training courses both in the country and abroad. This made it possible to conduct interesting scientific research and highly specialized treatment of patients at the Department of Orthodontics in Gdańsk

Aim.
This paper aims to describe the history of the Department of Orthodontics of the Medical University of Gdańsk since its establishment in 1951 until the present times. It presents how the directions of scientific research have changed over the years. It also introduces profiles of people who created the scientific and didactic achievements of the Department.

Material and methods.
The research material includes publications, the content of the university’s resolutions, as well as personnel data from the Human Resources Department regarding the activities and course of employment of the employees of the former Medical Academy of Gdańsk and the current Medical University of Gdańsk.

słowa kluczowe:

historia, Zakład Ortodoncji, GUMed