en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’

Anna Masłowska-Kasowicz
1
,
Katarzyna Nowicka-Dudek
2
,
Małgorzata Zadurska
3
,
Volodymir Shybinsky
4
,
Markiyan Lesitskiy
5
,
Natalya Chukhray
6

1.
Prywatna praktyka / Private practice
2.
Zakład Ortopedii Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Department of Jaw Orthopaedics Medical University of Lublin
3.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
4.
Katedra i Zakład Ortopedycznej Stomatologii, Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie Chair and Department of Orthopaedic Dentistry of the National Medical University in Lviv
5.
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie Chair and Department of Conservative Dentistry of the National Medical University in Lviv
6.
Katedra i Zakład Ortodoncji, Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie Chair and Department of Orthodontics of the National Medical University in Lviv
Forum Ortod 2019; 15: 14-26
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Jednym z etapów rozwoju narządu żucia jest okres późnego dzieciństwa, w którym rozpoczyna się wymiana uzębienia mlecznego na stałe. Zjawiskiem prawidłowym jest występowanie pomiędzy górnymi siekaczami przyśrodkowymi przestrzeni określanej jako diastema fizjologiczna oraz ustawienie tych zębów w protruzji i dystoinklinacji, z czym wiąże się popularne określenie tej fazy jako okres ,,brzydkiego kaczątka”. Cel. Głównym celem pracy była ocena warunków zgryzowych u dzieci szkolnych w wieku 8 lat. Celem dodatkowym – określenie częstości występowania przedwczesnej utraty mlecznych zębów trzonowych i kłów.

Materiał i metody. Badaniem przeglądowym objęto 305 dzieci szkolnych w wieku 8 lat. Badanie kliniczne obejmowało ocenę zewnątrzustną twarzy i wewnątrzustną zgryzu dziecka. Wyniki. Zgryz prawidłowy odnotowano u 17,4 proc. badanych. W większości przypadków występowały również prawidłowe cechy zewnątrzustne. Różnie nasilona wada zgryzu dotyczyła 82,6 proc. dzieci. Najczęstszymi wadami zgryzu były stłoczenia zębów oraz wady klasy II – odpowiednio 61,6 proc. i 11,8 proc. badanych. Najczęściej występującą diastemą była diastema rozbieżna, co stanowi cechę charakterystyczną u dzieci w tym okresie rozwojowym. Znaczący jest fakt przedwczesnej utraty mlecznych kłów i zębów trzonowych. Brak mlecznych kłów stwierdzono u co trzeciego dziecka, natomiast nieobecność mlecznych zębów trzonowych aż u co drugiego badanego. Wnioski. Analiza warunków zgryzowych u dzieci w wieku 8 lat wskazuje na wysokie występowanie wad zgryzu oraz uwidacznia potrzebę szerszego dostępu do świadczeń ortodontycznych dla pacjentów w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’. Wskazuje również na konieczność prowadzenia działań zapobiegających lub przerywających rozwój wady zgryzu we wczesnym okresie wymiany uzębienia mlecznego na stałe. (Masłowska-Kasowicz A, Nowicka- Dudek K, Zadurska M, Shybinsky V, Lesitskiy M, Chukhray N. Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie ,,brzydkiego kaczątka’’. Forum Ortod 2019; 15: 14-26).

Late childhood is one of stages of masticatory organ development and it is the period when deciduous teeth are replaced with permanent teeth. Physiological diastema, namely a gap between upper medial incisors, and the position of these teeth in protrusion and distoinclination, is a normal phenomenon and it is commonly referred to as the “ugly duckling” stage. Aim. The main aim of the study was to assess occlusal conditions in school children aged 8 years. An additional aim – to determine the incidence of premature loss of deciduous molars and canines. Material and methods. 305 school children aged 8 years were subject to screening tests. The clinical examination included extraoral evaluation of the face and intraoral evaluation of occlusion. Results. Normal occlusion was observed in 17.4% of subjects. In most cases normal extraoral features were also observed. Malocclusions of various intensity affected 82.6% of children. Teeth crowding and class II malocclusions were the most common malocclusions – 61.6% and 11.8% of subjects, respectively. Divergent diastema was the most common diastema, and it is a characteristic feature in children in this developmental period. The premature loss of deciduous canines and molars is significant. Absence of deciduous teeth was found in every third child, while absence of deciduous molars was found in every second child. Conclusions. The analysis of occlusal conditions in children aged 8 years indicates a high incidence of malocclusions and reveals the need for a wider access to orthodontic services for patients in the “ugly duckling” stage. It also indicates the need to introduce activities to prevent or interrupt the development of malocclusions in the early period of replacement of deciduous dentition with permanent teeth. (Masłowska- Kasowicz A, Nowicka-Dudek K, Zadurska M, Shybinskyy V, Chukhray N, Lesitskiy M. The incidence of malocclusions in children at the “ugly duckling” stage. Orthod Forum 2019; 15: 14-26).
słowa kluczowe:

„brzydkie kaczątko”, epidemiologia, norma zgryzowa, wada zgryzu