en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Analiza wybranych nieprawidłowości zębowych u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego

Małgorzata Zadurska
1
,
Małgorzata Laskowska
1
,
Dariusz Gozdowski
2
,
Agnieszka Jurek
1

1.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Katedra Biometrii, SGGW
Forum Ortod 2021; 17 (4): 251-62
Data publikacji online: 2022/01/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Oligodoncja to wrodzony brak sześciu lub więcej zawiązków zębowych. Anomalia może występować w uzębieniu mlecznym lub/i stałym. Oligodoncji mogą towarzyszyć inne nieprawidłowości zębowe, między innymi opóźnione dojrzewanie i wyrzynanie zębów, taurodontyzm, ektopowe wyrzynanie kłów.

Cel
Celem badania była analiza wybranych nieprawidłowości zębowych współistniejących z oligodoncją w uzębieniu stałym.

Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiło 180 pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego, w tym 87 płci żeńskiej oraz 93 płci męskiej. Wiek badanych wynosił od 6 do 39 lat. Analizę nieprawidłowości uzębienia przeprowadzono na podstawie wewnątrzustnego, badania klinicznego i zdjęć pantomograficznych. Dane dotyczące czasu pojawienia się w jamie ustnej pierwszego zęba stałego uzyskano z wywiadu. Analizy statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu Excel 2003 oraz Statistica 8.0

Wyniki
U dziewczynek i kobiet średnia liczba brakujących zębów (12,05) była nieco niższa niż u chłopców i mężczyzn (13,85). Najczęściej nieprawidłowość dotyczyła drugich zębów przedtrzonowych w szczęce i w żuchwie. Najrzadziej obserwowano wrodzony brak przyśrodkowych zębów siecznych w szczęce. Mikrodoncja występowała u 73 badanych (40,6%), zmieniony kształt – u 102 (56,7%), taurodontyzm – u 46 (25,6%), a hipoplazja szkliwa u 2 (1,1%). Zmienioną lokalizację zębów stwierdzono u 158 pacjentów (87,8%), a zęby zatrzymane – u 7 (3,9%). U 89 osób (49,4%) występowała hipoplazja wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy. Opóźnione wyrzynanie zębów stwierdzono u 12 pacjentów (9,70%).

Wnioski
Oligodoncji uzębienia stałego towarzyszą nie tylko nieprawidłowości budowy, ale także położenia i czasu wyrzynania zębów oraz hipoplazja wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy.Oligodontia is a congenital absence of six or more tooth buds. This anomaly can occur in the deciduous and/or permanent dentition. Oligodontia can be accompanied by other dental abnormalities such as, among others, delayed maturation and eruption of teeth, taurodontism, ectopic eruption of canines

Aim
The aim of the study was to analyse selected dental abnormalities coexisting with oligodontia in the permanent dentition.

Material and methods
The study material included 180 patients with oligodontia of the permanent dentition, including 87 females and 93 males. The patients’ age was 6 to 39 years. The analysis of dental abnormalities was performed on the basis of intraoral and clinical examinations, and panoramic radiographs. Data regarding the time when the first permanent tooth appeared in the oral cavity were obtained from the medical history. The statistical analysis was performed with the Excel 2003 and Statistica 8.0 software.

Results
In girls and women, the mean number of missing teeth (12.05) was slightly lower than in boys and men (13.85). Most commonly, this abnormality affected second premolars in the maxilla and the mandible. Congenital lack of medial incisors in the maxilla was observed the least frequently. Microdontia was present in 73 subjects (40.6%), altered shape in 102 (56.7%), taurodontism in 46 (25.6%), and enamel hypoplasia in 2 (1.1%). Changed tooth position was found in 158 patients (87.8%), and retained teeth were found in 7 (3.9%). In 89 patients (49.4%), hypoplasia of the maxillary alveolar process and alveolar section of the mandibular body was present. Delayed tooth eruption was reported in 12 patients (9.70%).

Conclusions
Oligodontia of the permanent dentition is accompanied not only by abnormalities of the structure, but also of the position and time of eruption of teeth as well as hypoplasia of the maxillary alveolar process and alveolar part of the mandibular body.

słowa kluczowe:

nieprawidłowości zębowe, uzębienie stałe, oligodoncja