en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Analiza wskaźnika Ponta dla dzieci populacji polskiej w wieku 11–13,5 lat

Damian Gruza
1
,
Ewelina Dąbrowska
1
,
Jan Szostak
1
,
Damian Kamiński
2
,
Magdalena Marczyńska-Stolarek
3

1.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ortodoncji WUM
Student Research Group at the Department of Orthodontics WUM
2.
Poradnia Ortodoncji, Mazowieckie Centrum Stomatologii
Department of Orthodontics, Mazovian Center of Dentistry
3.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2022; 18 (2): 65-73
Data publikacji online: 2022/08/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wskaźnik Ponta to jedna z metod stosowanych w diagnostyce ortodontycznej, która pozwala na ocenę szerokości łuku zębowego.

Cel
Celem pracy było porównanie rzeczywistych wymiarów szerokości przedniej i tylnej łuków zębowych w odniesieniu do wartości wyliczonych na podstawie wskaźnika Ponta dla dzieci populacji polskiej w wieku 11–13,5 lat.

Materiał i metody
Materiał stanowiły modele diagnostyczne 134 pacjentów. Pomiary obejmowały sumę szerokości czterech górnych siekaczy (SI). Przednia i tylna szerokość dolnego i górnego łuku zębowego zostały zmierzone w punktach orientacyjnych w oparciu o wskaźnik Ponta z modyfikacją Korkhausa.

Wyniki
Grupę badaną reprezentowało 52% dziewcząt oraz 48% chłopców w wieku 11–13,5 lat. Średnia wieku wszystkich pacjentów wyniosła 12 lat. Zauważono różnice dotyczące wieku pomiędzy płciami (średnia wieku dla dziewcząt to 12 lat i 3 miesiące, natomiast dla chłopców 11 lat i 9 miesięcy). Zaobserwowano odmienne rzeczywiste wartości szerokości górnego i dolnego łuku zębowego względem wielkości przewidywanych – u większości pacjentów rzeczywiste wartości były mniejsze. Różnice były najbardziej zauważalne dla żuchwy (5,57–5,80 mm). Wśród badanych pacjentów większe różnice zaobserwowano u dziewcząt. Analiza statystyczna wykazała wyższy współczynnik korelacji (r) oraz determinacji (r2) u dziewcząt (r = 0,259–0,396, r2 = 0,067–0,157) niż chłopców (r = 0,084–0,316, r2 = 0,007–0,099).

Wnioski
W populacji polskiej wskaźnik Ponta wydaje się być niewystarczająco miarodajną metodą oceny przedniej i tylnej szerokości górnego i dolnego łuku zębowego. Wynika to z niskiej korelacji między wartościami rzeczywistymi a tymi, które były obliczone na podstawie wskaźnika.Pont’s index is a method used in orthodontic diagnostics to assess the width of the dental arch.

Aim
The study aimed to compare the actual dimensions of the anterior and posterior widths of the dental arches relative to the values calculated based on Pont’s index for children from the Polish population aged 11–13.5.

Material and methods
The study material included diagnostic models of 134 patients. The measurements represented the summed widths of the four upper incisors (SI). The anterior and posterior widths of the lower and upper dental arches were measured at landmarks based on Pont’s index with the Korkhaus modification.

Results
The study group included 52% of girls and 48% of boys aged 11–13.5. The mean age of all patients was 12. There were age differences between the genders (the mean age for girls is 12 years 3 months, while for boys – 11 years 9 months). The actual width of the upper and lower dental arches varied from the predicted values; most patients had smaller actual values. The differences were most evident for the mandible (5.57–5.80 mm). Greater differences were observed in girls. Statistical analysis revealed a higher correlation (r) and determination (r2) in girls (r = 0.259–0.396, r2 = 0.067–0.157) compared to boys (r = 0.084–0.316, r2 = 0.007–0.099).

Conclusions
Pont’s index appears to be inadequate for assessing the anterior and posterior widths of the upper and lower dental arches in the Polish population. This results from the poor correlation between the actual values and those calculated based on the index.

słowa kluczowe:

łuk zębowy, planowanie leczenia, wskaźnik Ponta, szerokość łuku, modele diagnostyczne