en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Opieka ortodontyczna a stan uzębienia u dzieci

Amelia Cioczek-Studzińska
1
,
Anna Sękowska
2
,
Maria Mielnik-Błaszczak
3
,
Andrzej Świrski
2
,
Izabela Dunin-Wilczyńska
2

1.
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Clinical Dental Centre, Medical University in Lublin
2.
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Chair and Department of Jaw Orthopaedics, Medical University in Lublin
3.
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Chair and Department of Paedodontics, Medical University in Lublin
Forum Ortod 2018; 14: 17-28
Data publikacji online: 2020/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Świadomość rodziców w zakresie czynników ryzyka wystąpienia próchnicy oraz konieczności zgłaszania się z dzieckiem do stomatologa na systematyczne wizyty kontrolne wpływają na stan ich uzębienia w przyszłości. Zaniedbania w tym zakresie skutkują często przedwczesną utrata zębów mlecznych, co niekorzystnie wpływa na pozycję wyrzynających się zębów stałych.

Cel
Porównanie stanu uzębienia dzieci będących pod opieką lekarza ortodonty i uzębienia dzieci, które nie korzystają z opieki ortodontycznej oraz ocena wpływu wykształcenia rodziców na stan zębów ich dzieci.

Materiał i metody
Badaniem objęto 232 uczniów szkół podstawowych na terenie Lublina (110 chłopców i 122 dziewczęta). Wiek badanych mieścił się w granicach od 6 lat do 8 lat i 11 miesięcy. Badanie obejmowało kwestionariusz wywiadu skierowany do rodziców oraz badanie kliniczne dzieci. Na podstawie badania klinicznego obliczono u każdego dziecka liczbę PUWz i puwz. Dla badanej populacji obliczono frekwencję próchnicy (Fp), średnie liczby puwz (dla zębów mlecznych) i PUWz (dla zębów stałych).

Wyniki
W badanej grupie dzieci 12,93 proc. było w trakcie leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi, 10,78 proc. Było pod obserwacją lekarza ortodonty lub miało zaplanowane leczenie ortodontyczne, natomiast 75,86 proc. Badanych dzieci nigdy nie było u lekarza ortodonty. Jedna osoba (0,43 proc.) nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie. Dzieci objęte opieką ortodontyczną miały istotnie mniej ubytków próchnicowych w zębach mlecznych w porównaniu do dzieci, które z tej opieki nie korzystały.

Wnioski
1) Objęcie dzieci opieką ortodontyczną korzystnie wpłynęło na stan ich uzębienia. 2) Celowe jest zwrócenie większej uwagi na profilaktykę choroby próchnicowej oraz nadzorowanie procesu wymiany uzębienia. 3) Należy propagować edukację prozdrowotną w zakresie choroby próchnicowej i nieprawidłowości zgryzu skierowaną do rodziców.Parents’ knowledge of risk factors of caries and the need to visit a dentist for routine check-ups affect the children’s dentition status in the future. Lack of activities in this field often results in premature loss of deciduous teeth and it adversely affects a position of permanent teeth undergoing eruption.

Aim
To compare the dentition status of children under the care of an orthodontist and of children who are not covered by orthodontic care, and to assess the effects of parents’ education on the dentition status of their children.

Material and methods
The study included 232 children from primary schools in Lublin (110 boys and 122 girls). The age of subjects was between 6 years to 8 years and 11 months. The study included a survey questionnaire for parents and a clinical examination of children. The number of DMFT and dmft was calculated in each child based on a clinical examination. In the study population the incidence of caries (Fp) and mean numbers of dmft (for deciduous teeth) and DMFT (for permanent teeth) were calculated.

Results
In the study group of children 12.93% were receiving orthodontic treatment with removable appliances, 10.78% were supervised by an orthodontist or were orthodontic treatment scheduled, and 75.86% of studied children had never been at an orthodontist’s office. One person (0.43%) did not provide answers to questions asked. Children receiving orthodontic care had significantly lesser carious defects in their deciduous teeth compared to children who were not receiving such care.

Conclusions
1) Providing orthodontic care to children had a beneficial effect on their dentition. 2) It is worth to pay more attention to prophylaxis of caries and to supervise the process of dentition replacement. 3) It is necessary to promote health-promoting education regarding caries and malocclusions among parents.

słowa kluczowe:

opieka ortodontyczna, próchnica zębów