en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena wpływu agenezji zębów stałych na parametry szczęki

Agnieszka Jurek
1
,
Dariusz Gozdowski
2
,
Małgorzata Zadurska
1

1.
Department of Orthodontics Medical University of Warsaw
2.
Department of Biometry, Warsaw University of Life Science
Forum Ortod 2020; 16 (4): 279-89
Data publikacji online: 2020/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Agenezja zębów, czyli wrodzony brak zawiązków zębów, to najczęściej występująca nieprawidłowość zębowa. W zależności od nasilenia wady wyróżnia się hipodoncję, oligodoncję i anodoncję.

Cel
Celem pracy była ocena wpływu agenezji zębów stałych na długość podstawy i wyrostka zębodołowego szczęki oraz przednio-tylne położenie szczęki.

Materiał i metody
Badanie obejmowało analizę retrospektywną dokumentacji ortodontycznej, z uwzględnieniem danych uzyskanych z wywiadu, badania klinicznego, oceny zdjęcia pantomograficznego i analizy cefalometrycznej wykonanej na podstawie zdjęcia teleradiograficznego bocznego głowy. Do oceny przednio-tylnych pomiarów szczęki użyto 13 pomiarów (9 liniowych i 4 kątowe), opartych na sześciu punktach kostnych, sześciu punktach konstrukcyjnych i trzech liniach konstrukcyjnych.

Wyniki
Na podstawie przeprowadzonego porównania statystycznego wyników analizy cefalometrycznej grupy badanej i grupy kontrolnej uzyskano wyniki, które mogą świadczyć o wpływie agenezji na parametry szczęki. W grupie badanej stwierdzono istotną statystycznie krótszą szczękę i wyrostek zębodołowy szczęki. Stwierdzono także zmniejszenie odległości punktów A i Sd od punktów przecięcia prostej równoległej do płaszczyzny zwarcia, przechodzącej przez punkty A i Sd, z linią PA (A’, Sd’) i linią PM (A”, Sd”). Stwierdzono istotne statystycznie bardziej dotylne położenie punktu A i punktu Sd względem punktu ANS. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian w długości podstawy szczęki.

Wnioski
Agenezja może mieć wpływ na parametry długościowe szczęki oraz retruzyjne położenie przedniego zarysu szczęki i szczytu wyrostka zębodołowego szczęki. Wrodzony brak zawiązków zębów stałych wydaje się nie mieć wpływu na długość podstawy szczęki oraz przednio-tylne położenie kolca nosowego przedniego i przedniego zarysu szczęki względem punktu N.Introduction
Tooth agenesis, i.e. the congenital lack of tooth buds, is the most common dental abnormality. Depending on the defect severity, there is hypodontia, oligodontia and anodontia.

Aim
The work aimed to evaluate the effects of permanent tooth agenesis on the length of the base and alveolar process of the maxilla and the anteroposterior position of the maxilla.

Material and methods
The study included retrospective analysis of orthodontic documentation, including data obtained from the medical history, clinical examination, assessment of panoramic radiograph and cephalometric analysis based on a lateral cephalogram. The assessment of anteroposterior measurements of the maxilla was based on 13 measurements (9 linear and 4 angular) based on six bone points, six construction points and three construction lines.

Results
A statistical comparison of results of cephalometric analysis in the study group and the control group was performed, and it indicated that agenesis might affect the maxillary parameters. In the study group, a statistically significantly shorter maxilla and the maxillary alveolar process were observed. Moreover, it was observed that the distance of A and Sd points from the points of intersection of a straight line parallel to the occlusal plane, passing through A and Sd points, with the PA line (A’, Sd’) and PM line (A’’, Sd’’) was reduced. Statistically significant more posterior position of the A point and Sd point relative to the ANS point was observed. This study did not show any statistically significant changes in the length of the maxillary base.

Conclusions
Agenesis may affect the parameters of maxillary length and retrusive position of the anterior maxillary outline and apex of the maxillary alveolar process. A congenital lack of permanent tooth buds seems to have no effect on the length of the maxillary base and the anteroposterior position of the anterior nasal spine and the anterior outline of the maxilla relative to the N point.

słowa kluczowe:

agenezja, budowa szczęki, cefalometria