en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2020
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Zróżnicowanie morfometryczne zatoki szczękowej we wzorcach szkieletowych twarzoczaszki

Zbigniew Paluch
1
,
Robert Warnecki
1
,
Dominika Nowak-Polak
1
,
Ewa Kluczewska
2

1.
Prywatna praktyka

Private Practice

2.
Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Chair and Department of Medical Radiology and Radiodiagnostics, Medical University of Silesia in Katowice

Forum Ortod 2020; 16 (2): 91-100
Data publikacji online: 2020/07/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
W piśmiennictwie prezentowano badania wzajemnych relacji górnych dróg oddechowych (GDO) i struktur tkanek twardych twarzoczaszki.

Cel
Zbadanie zerowej hipotezy, która zakładała, że wartości pomiarów zatoki szczękowej na zdjęciach LCR i PA nie mają wzajemnych zależności z wartościami wyników klas szkieletowych twarzoczaszki.

Materiał i metody
Do badania wykorzystano zdjęcia LCR oraz PA przedstawicieli polskiej populacji. Zakwalifikowano 122 badanych ze zdjęciami w projekcji LCR i PA. Wiek badanych w całej grupie wynosił od 4,4 do 19,3 lat. Grupę podzielono na 3 podgrupy na podstawie klasyfikacji klas szkieletowych według metody McNamary oraz na dwie podgrupy ze względu na płeć. Wyznaczono punkty cefalometryczne i wartości pól powierzchni zatok szczękowych zarówno na LCR, jak i na PA. Analizę cefalometryczną wykonano za pomocą programu Orto-Ceph-ZPaluch. Przeprowadzono wieloczynnikową analizę kowariancji, a następnie testy post hoc z korektą Tukeya.

Wyniki
Średnie wartości pomiarów powierzchni zatoki szczękowej zarówno na zdjęciach LCR, jak i na PA miały istotne związki z wartościami wyników klasyfikacji klas szkieletowych twarzoczaszki. Średnie wartości pomiarów pól powierzchni zatok szczękowych zarówno na LCR, jak i na PA w III klasie szkieletowej istotnie się różniły od średnich wartości w klasach I oraz II.

Wnioski
Zerowa hipoteza została odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej. Wartości pomiarów zatoki szczękowej na zdjęciach LCR i PA miały istotne wzajemne zależności z wartościami klas szkieletowych twarzoczaszki. Płeć oraz interakcja płci z wiekiem nie są czynnikami, które różnicują wartości pól powierzchni zatok szczękowych.Introduction
The literature presents studies on the relationships between the upper airway (UA) and the structures of the hard tissues of the facial skeleton.

Aim
To test the null hypothesis that there are no correlations between the measurement values of the maxillary sinus in LCRs and PA cephalometric radiographs and the values of facial skeletal classification.

Material and methods
The LCRs and PA cephalometric radiographs of Polish subjects were extracted. There were 122 subjects with LCRs and PA cephalometric radiographs enrolled in the study. The subjects’ age in the whole group ranged between 4.4 and 19.3 years old. The group was divided into 3 subgroups, based on skeletal class classification using the McNamara method, and into 2 subgroups, based on sex. Cephalometric landmarks and the maxillary sinus areas were determined in both LCRs and PA cephalometric radiographs. The cephalometric analysis was performed using the Orto-Ceph-ZPaluch software. A multivariate analysis of covariance was performed followed by post hoc tests with Tukey’s correction.

Results
The mean values of the measurements of the maxillary sinus area in LCRs and PA cephalometric radiographs were significantly related to the result values of facial skeletal classification. The mean values of the measurements of the maxillary sinus areas in LCRs and PA cephalometric radiographs in skeletal class III were significantly different from the mean values in class I and class II.

Conclusions
The null hypothesis was rejected in favor of the alternative hypothesis. The measurement values of the maxillary sinus in LCRs and PA cephalometric radiographs revealed significant relationships with the result values of facial skeletal classification. The sex and the interaction of sex with age are not factors that differentiate maxillary sinus surface area values.

słowa kluczowe:

górne drogi oddechowe, wada zgryzu, zatoka szczękowa, cefalogram