en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2020
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie dekoronacji w przypadkach pourazowej resorpcji wymiennej – przegląd piśmiennictwa

Aneta Królik
1
,
Jolanta Kalinowska
2
,
Bogna Racka-Pilszak
2

1.
Poradnia Ortodoncji, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne

Outpatient Clinic of Orthodontics, University Dental Centre, Gdańsk

2.
Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny

Department of Orthodontics, Medical University of Gdańsk

Forum Ortod 2020; 16 (2): 159-69
Data publikacji online: 2020/07/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Resorpcja wymienna może wystąpić jako następstwo urazów prowadzących do trwałego uszkodzenia ozębnej. Jest to proces nieodwracalny, nie można go zatrzymać, co oznacza, że w konsekwencji prowadzi do utraty zęba. Do metod minimalizujących skutki resorpcji wymiennej należy dekoronacja, która polega na odcięciu korony poniżej połączenia szkliwno-cementowego i pozostawieniu korzenia pod płatem śluzówkowo-okostnowym.

Cel
Celem pracy było przedstawienie współczesnych poglądów na temat dekoronacji.

Materiał i metody
Dokonano przeglądu piśmiennictwa od początku 1984 r. do kwietnia 2020 r., wykorzystując bazę PubMed z zastosowaniem słów kluczowych: dekoronacja, resorpcja wymienna, zwichnięcie zęba, intruzja, leczenie ortodontyczne. Kryteriami włączenia były: oryginalne badania kliniczne, artykuły przeglądowe, przeglądy systematyczne, opisy przypadków. Kryteriami wykluczającymi były publikacje dostępne w formie streszczenia, raporty z sympozjów towarzystw stomatologicznych oraz artykuły opublikowane w języku innym niż angielski.

Wyniki
Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, że dekoronacja jest metodą, którą można zastosować wobec licznej grupy pacjentów z pourazową resorpcją wymienną. Czas przeprowadzenia tej procedury powinien być ustalony indywidualnie i zostać poprzedzony dokładną diagnostyką. Dekoronacja korzystnie wpływa na morfologię wyrostka zębodołowego. Dalsze postępowanie zależy m.in. od stopnia rozwoju pacjenta.

Wnioski
Dekoronacja ma przewagę nad innymi procedurami, ze względu na możliwość utrzymania dalszego wzrostu wyrostka u rosnących pacjentów. Z kolei u pacjentów dojrzałych stanowi przygotowanie do leczenia implantologicznego i jest prostszą metodą niż zabiegi augmentacyjne. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość publikacji i brak rozstrzygnięcia niektórych kwestii, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.Introduction
Replacement resorption may develop as a consequence of traumas leading to permanent damage to the periodontium. This process is irreversible, cannot be stopped, and it means that consequently, it leads to the loss of a tooth. Methods that reduce consequences of replacement resorption include decoronation, namely a procedure that consists of cutting off a crown below the cementoenamel junction and leaving a root below the mucoperiosteal flap.

Aim
The aim of the paper was to present contemporary views on decoronation.

Material and methods
A review of the literature was performed from the beginning of 1984 to April 2020, using the PubMed database and the following keywords: decoronation, replacement resorption, tooth avulsion, intrusion, orthodontic treatment. Inclusion criteria included original clinical trials, review papers, systematic reviews and case reports. Exclusion criteria included publications available as abstracts, reports from conferences of dental societies and articles published in a language other than English.

Results
Based on the literature review, decoronation was found to be a method that can be used in a large number of patients with post-traumatic replacement resorption. The time point to perform this procedure should be determined on an individual basis and preceded by precise diagnostic tests. Decoronation has a positive effect on the alveolar process morphology. Further management depends on the patient’s stage of development, among others.

Conclusions
Decoronation has an advantage over other procedures because it is possible to maintain further process growth in growing patients. On the other hand, in mature patients, it is a preparation stage for dental implant treatment, and it is a more straightforward procedure compared to augmentation procedures. Due to the relatively small number of publications and the presence of some unresolved issues, further studies are necessary.

słowa kluczowe:

ankyloza, dekoronacja, pourazowa resorpcja wymienna