en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35-44 lat

Górski B, Orzechowska A, Wyszyńska-Pomian M, Górska R. Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35–44 lat. Forum Ortod 2019; 15: 81-94
Data publikacji online: 2019/08/27
Wstęp
Wiedza na temat występowania recesji u osób dorosłych ma duże znaczenie kliniczne, ponieważ coraz większa liczba pacjentów powyżej 30. roku życia decyduje się na podjęcie leczenia aparatami stałymi.

Cel
Celem pracy była ocena frekwencji występowania recesji dziąseł oraz analiza wpływu czynników potencjalnie recesjogennych na ich występowanie wśród dorosłych mieszkańców Warszawy w wieku 35–44 lat.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 250 wybranych mieszkańców Warszawy (142 kobiety i 108 mężczyzn) o średniej wieku 40,5 ± 2,9. Pacjentów objęto badaniem podmiotowym i przedmiotowym, które składało się z badania stomatologicznego i periodontologicznego.

Wyniki
Występowanie recesji dziąsłowych (GR1) (1614) stwierdzono u 207 osób (82,8%), w tym u 115 (81,0%) kobiet i 92 (85,2%) mężczyzn. U 75 badanych zaobserwowano 199 recesji ≥3 mm (GR2), a u 16 badanych – 31 recesji ≥5 mm (GR3). Recesje dotyczyły najczęściej zębów trzonowych w szczęce oraz przedtrzonowych drugich w żuchwie. Częściej występowały one u mężczyzn, osób z wyższym wykształceniem, dochodzie na członka rodziny < 800 PLN, byłych palaczy i u osób z mniejszą liczbą stref podparcia. GR1 dotyczyły częściej zębów górnych niż dolnych, zwłaszcza przy niewłaściwym położeniu zęba w łuku. GR2 występowały częściej u osób, u których stwierdzono wadę zgryzu. W analizie regresji wielokrotnej liniowej wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy średnimi wartościami klinicznego położenia przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wartościami interproksymalnego wskaźnika płytki (API) a występowaniem GR1. Stwierdzono korelację ujemną między średnimi wartościami głębokości kieszonek (PPD) oraz wartościami wskaźnika krwawienia (BoP) a występowaniem GR1.

Wnioski
Recesje dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35–44 lat występowały bardzo często. Zaobserwowano zależności pomiędzy poziomem higieny jamy ustnej oraz rozległością stanu zapalnego a częstością występowania recesji dziąsłowych.Introduction
Knowledge of the incidence of recessions in adults is of great clinical importance, as more and more patients over the age of 30 years decide to start treatment with fixed appliances.

Aim
The aim of the paper was to assess the incidence of gingival recessions and to analyse the effects of potential risk factors of recession on its incidence in a group of adult residents of Warsaw aged 35–44 years.

Material and methods
The study group included 250 selected residents of Warsaw (142 women and 108 men) with the mean age of 40.5 ± 2.9. The patients were subject to a medical interview and physical examination including a dental and periodontal examination.

Results
Gingival recessions (GR1) (1614) were found in 207 subjects (82.8%), 115 women (81.0%) and 92 men (85.2%). In 75 subjects 199 recessions ≥ 3 mm (GR2) were observed, in 16 subjects – 31 recessions ≥ 5 mm (GR3) were observed. The most frequent recessions were observed around molars in the maxilla and second premolars in the mandible. They were more frequent in men, people with higher education, income per family member < 800 PLN, former smokers and subjects with a lower number of support zones. GR1 was observed more often in the upper than lower teeth, especially in case of an improper tooth position in the dental arch. GR2 was more frequent in patients with malocclusions. The multiple linear regression analysis showed a significant positive correlation between mean values of the clinical attachment level (CAL), approximal plaque index (API) and GR1. A negative correlation was observed between mean values of the probing pocket depth (PPD), bleeding on probing (BoP) values and GR1.

Conclusions
Gingival recessions in Warsaw residents aged 35–44 years were very common. Relationships between the level of oral hygiene, the extent of inflammation and the incidence of gingival recession were observed.

słowa kluczowe:

epidemiologia, etiologia, czynniki ryzyka, recesje dziąseł