en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Wykorzystanie tomografii stożkowej CBCT do planowania leczenia zatrzymanego kła w szczęce u pacjentki z pionowym typem wzrostu Opis przypadku

Kamila Wysocka
1
,
Ewelina Dargiewicz
2
,
Ilona Radej
2
,
Janusz Szarmach
3
,
Izabela J. Szarmach
2

1.
Orthodontic Clinic, Specialist Dental Clinic of Medical University in Białystok, Poland
2.
Orthodontic Clinic, Medical University in Białystok, Poland
3.
Clinic of Dental Surgery, Medical University in Białystok, Poland
Forum Ortod 2021; 17 (2): 140-56
Data publikacji online: 2021/08/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Zęby zatrzymane stanowią częsty problem w praktyce stomatologicznej, implikując nieprawidłowości zgryzowe wymagające interwencji lekarza ortodonty. Trójwymiarowe obrazowanie pozwala najdokładniej określić położenie zęba, jego budowę, obecność resorpcji lub punktowej ankylozy. Dane pomagają ustalić rokowanie leczenia, umożliwiają chirurgowi zaplanowanie techniki zabiegu odsłonięcia zęba, a ortodoncie wybranie miejsca przyklejenia zaczepu ortodontycznego i określenie kierunku sił działających na ząb. Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne zębów zatrzymanych jest wieloetapowe i wymaga dobrej współpracy pacjenta oraz porozumienia w zespole specjalistów. Mimo potencjalnych trudności sprowadzenie zęba do łuku niesie ze sobą wiele korzyści.

Cel
Przedstawienie wykorzystania CBCT w planowaniu leczenia pacjentki z zatrzymanym kłem w szczęce.

Materiał i metody
Pacjentka 12 lat i 8 miesięcy leczona w Poradni Ortodontycznej UMB we współpracy z Poradnią Chirurgii Stomatologicznej UMB z powodu zatrzymanego kła w szczęce po stronie lewej. Leczenie polegało na chirurgicznym odsłonięciu i etapowym wprowadzeniu zęba 23 do łuku, z wykorzystaniem aparatów stałych grubołukowych i cienkołukowych. O

Opis przypadku
Zastosowane leczenie umożliwiło wprowadzenie zatrzymanego zęba 23 do łuku, odtworzenie prowadzenia kłowego po stronie wady, uzyskanie okluzji czynnościowej i estetyki uśmiechu.

Podsumowanie
W ostatnich latach tomografia wiązki stożkowej (CBCT) jest prawdopodobnie jedną z najbardziej rewolucyjnych innowacji w dziedzinie stomatologii i stanowi nową platformę do diagnostyki ortodontycznej i planowania leczenia. Szczególnie ważną rolę odgrywa w przypadku zatrzymanych zębów. Ocena dokładnego położenia, budowy, struktur sąsiednich pozwalają na zaplanowanie optymalnego postępowania, skrócenie czasu leczenia i osiągnięcie zadawalających rezultatów.Introduction
Impacted teeth are a common problem in the dental practice causing malocclusions that require an orthodontist’s intervention. Three-dimensional imaging allows precise determination of the position, structure of the tooth, the presence of resorption or spot ankylosis. These data help determine the prognosis of treatment, enable the surgeon to plan the tooth exposure technique, and the orthodontist to select the attachment site and the direction of forces acting on a tooth. Orthodontic-surgical treatment is a multi-stage process and requires good patient’s compliance and communication within a team of specialists. Despite potential difficulties, there are many benefits from bringing a tooth into the arch.

Aim
To demonstrate CBCT application in planning the treatment of an impacted canine in the maxilla.

Material and methods
A 12-year and 8-month-old female patient was treated in the Orthodontic Clinic of MUB in cooperation with the Clinic of Dental Surgery of MUB due to an impacted canine in the maxilla on the left side. The treatment consisted of exposure and bringing tooth 23 to the dental arch using fixed appliances.

Case report
The applied treatment allowed to bring tooth 23 to the dental arch, to reconstruct canine guidance on the side of a defect, and to achieve functional occlusion and smile aesthetics.

Summary
CBCT is likely one of the most revolutionary innovations in stomatology in recent years and provides a new platform for diagnostics and treatment planning, which plays an important role in the case of impacted teeth. The assessment of the precise position, anatomy and adjacent structures enables to plan the optimal intervention, shorten the treatment and to achieve satisfactory results.

słowa kluczowe:

ząb zatrzymany, leczenie ortodontyczno- -chirurgiczne, tomografia wiązki stożkowej