en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wskaźnik IOTN w świetle najnowszych badań – przegląd piśmiennictwa

Karolina Świderska
1
,
Anna Sitek
1
,
Magdalena Marczyńska-Stolarek
2

1.
Student Research Group at the Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (1): 27-40
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Warunki zgryzowe wśród populacji na świecie odbiegają od kryteriów prawidłowego zgryzu. Bez odpowiednich wytycznych trudno jest obiektywnie ocenić wady, których leczenie jest bezwzględnie wskazane. Obecnie najchętniej stosowanym przez klinicystów wskaźnikiem oceny poziomu potrzeb leczniczych ortodontycznych jest Wskaźnik Potrzeb Leczniczych IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need).

Cel
Celem pracy było prześledzenie badań prowadzonych nad wskaźnikiem IOTN i wyjaśnienie jego zastosowania.

Materiał i metody
Przegląd piśmiennictwa z lat 2015–2020 przy użyciu bazy danych Dentistry & Oral Sciences Source w witrynie ebscohost.com i słowa kluczowego IOTN.

Wyniki
Przedstawiono poszczególne kryteria obu składowych wskaźnika IOTN, jego zastosowanie i modyfikacje. Omówiono zalety i sytuacje kliniczne, w których jego zastosowanie może być ograniczone. Aplikacja Easy IOTN może pomóc upowszechnić wskaźnik IOTN wśród klinicystów i ułatwić kwalifikację pacjenta do odpowiedniego stopnia w skali IOTN. Przeanalizowano wyniki prac badających poprawność stosowania wskaźnika. Porównano różne wskaźniki ortodontycznych potrzeb leczniczych.

Wnioski
Połączenie składowej klinicznej i estetycznej IOTN jest wiodącym wskaźnikiem potrzeb leczniczych stosowanym zarówno przez klinicystów, jak i badaczy naukowych jako wskaźnik z wyboru do oceny funkcjonalności i estetyki narządu żucia. Podejmowane są próby stworzenia nowych metod pomiaru potrzeb leczniczych, które byłyby jeszcze bardziej precyzyjne i pozwalałyby oszacować złożoność potrzebnego leczenia oraz ocenić jego skuteczność. Wskaźnik ICON, który w części bazuje na uniwersalnych założeniach wskaźnika IOTN, jest realnym kandydatem do zastąpienia złotego standardu – wskaźnika IOTN.The occlusal conditions among global populations deviate from the criteria for normal occlusion. Without appropriate guidelines, it is difficult to assess the defects for which treatment is absolutely indicated objectively. Currently, the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) is the most commonly used by clinicians.

Aim
This paper aimed to analyse the studies conducted on the IOTN and to explain its applications.

Material and methods
A review of the literature from 2015–2020 using the Dentistry & Oral Sciences Source database at ebscohost.com with the keyword of IOTN.

Results
Individual criteria of both IOTN components, index applications and modifications have been presented. Advantages and clinical situations in which its use may belimited have been discussed. The Easy IOTN application can help make the IOTN popular among clinicians and make it easier to qualify a patient for the appropriate IOTN grade. The results of papers investigating the index validity have been analysed. Various indices of orthodontic treatment needs have been compared.

Conclusions
The combination of the AC and DHC components of the IOTN is the main index of treatment needs used by both clinicians and researchers as the index of choice for assessing masticatory organ function and aesthetics. Attempts have been made to develop new methods of measuring treatment needs that would be even more precise and allow to estimate the complexity of the necessary treatment and assess its effectiveness. The ICON, which is partially based on the universal assumptions of the IOTN, is a viable candidate to replace the gold standard, the IOTN.

słowa kluczowe:

IOTN, potrzeby lecznicze, badania kliniczne, zastosowani