en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wskazania do zastosowania zderzaka wargowego w dolnym łuku zębowym, z określeniem jego skuteczności. Przegląd piśmiennictwa

Magdalena Nowakowska
1
,
Bartlomiej W. Loster
1

1.
Orthodontic Department, Dental Institute, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Collegium Medicum, Cracow, Poland
Forum Ortod 2019; 15: 272-84
Data publikacji online: 2020/02/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Jednym z powszechnie dostępnych, prostych aparatów współczesnej ortodoncji jest zderzak wargowy, o zastosowaniu którego pierwsze wzmianki sięgają lat 60. ubiegłego wieku.

Cel
Celem pracy było przeprowadzenie systematycznego przeglądu piśmiennictwa w zakresie wskazań do zastosowania dolnego zderzaka wargowego, ocena jego skuteczności w zmianie wymiarów przestrzennych łuku zębowego i ryzyka wystąpienia ewentualnych efektów ubocznych.

Materiał i metody
Dokonano przeglądu elektronicznych baz danych PubMed oraz Scopus do roku 2019 w celu wyszukania badań obejmujących leczenie z wykorzystaniem dolnych zderzaków wargowych. Kryteriami włączenia były: publikacja w języku angielskim, leczenie ortodontyczne przeprowadzone dolnym zderzakiem wargowym, pacjenci z uzębieniem mieszanym. Wykluczono opisy przypadków, abstrakty, wywiady, komentarze do artykułów, artykuły nienaukowe, artykuły opublikowane w języku innym niż angielski oraz odbiegające tematyką od przedmiotu zainteresowania. Przeprowadzono ocenę jakości wyszukanych badań.

Wyniki
W przeprowadzonej analizie zidentyfikowano 97 publikacji odnoszących się do użytych słów kluczowych. Selekcja artykułów została przeprowadzona przez jednego badacza – 26 publikacji spełniało założone kryteria i zostało poddane analizie. Na jej podstawie stwierdzono, że dolny zderzak wargowy jest aparatem niewątpliwie pomocnym w leczeniu ortodontycznym. Jego zastosowanie może być skuteczną metodą leczenia niedoboru miejsca dla stłoczonych, dolnych zębów przednich i warto je rozważyć u pacjentów w wieku rozwojowym.

Podsumowanie
Przeprowadzony przegląd piśmiennictwa potwierdza możliwość uzyskania efektywnego zwiększenia wymiarów przestrzennych łuku zębowego w następstwie jego stosowania. Rozbudowa łuku zębowego (w obserwacjach długoczasowych) wykazuje pewien stopień nawrotu, jednak dostępne wyniki badań pozwalają na ocenę efektu końcowego i rozwiązania problemu ortodontycznego jako satysfakcjonujące.Introduction
A lip bumper, mentioned for the first time in the 1960s, is one of commonly available, simple appliances of modern orthodontics.

Aim
The aim of the study was to conduct a systematic review of the literature regarding indications for the use of a lower lip bumper, the evaluation of its efficacy in changing spatial dimensions of a dental arch and the risk of possible side effects.

Material and methods
Electronic PubMed and Scopus databases up to 2019 have been reviewed to search for studies involving treatment with lower lip bumpers. The inclusion criteria were as follows: publications in English, orthodontic treatment with a lower lip bumper, patients with mixed dentition. Case reports, abstracts, interviews, comments on articles, non-scientific articles, articles published in a language other than English and articles with a different subject matter from the subject of interest were excluded. The quality of these studies was assessed.

Results
In the analysis conducted, 97 publications with keywords of interest were identified. One researcher selected articles – 26 publications met applied criteria and were analysed. Based on the analysis, a lower lip bumper is an appliance providing significant support in orthodontic treatment. Its use may be an effective method of treatment of lack of space for crowded lower anterior teeth, and it should be considered in patients at the developmental age.

Summary
This review of literature confirms the possibility of obtaining an effective increase in spatial dimensions of a dental arch as a result of its use. Dental arch expansion (in long-term observations) shows a certain degree of recurrence; however, available study results allow us to evaluate the final outcomes and consider the solution of this orthodontic problem as satisfactory.

słowa kluczowe:

zderzak wargowy, wada zgryzu