en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Stymulacja wzrostu żuchwy w badaniach na modelu zwierzęcym. Przegląd literatury

Maciej Jedliński
1
,
Joanna Janiszewska-Olszowska
2

1.
Student Society at the Department of Interdisciplinary Dentistry of the Pomeranian Medical University in Szczecin
2.
Department of Interdisciplinary Dentistry of the Pomeranian Medical University in Szczecin
Forum Ortod 2019; 15: 285-300
Data publikacji online: 2020/02/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Wzrost żuchwy oraz możliwość jego modyfikacji przez wpływ zewnętrznych czynników biomechanicznych jest przedmiotem licznych badań eksperymentalnych prowadzonych na zwierzętach. Mają one na celu poznanie mechanizmów rozwoju żuchwy, jak również rozszerzenie metod leczenia ortopedycznego i ortodontycznego jego zaburzeń.

Cel
Celem pracy był przegląd piśmiennictwa prezentującego wyniki badań na zwierzętach, które dotyczyły wpływu zewnętrznych czynników biomechanicznych modyfikujących rozwój żuchwy.

Materiał i metody
Przeprowadzono kwerendę w bazie PubMed, używając następujących słów kluczowych: mandibular growth AND stimulation AND cytokines AND animal model. Znalezione prace poddano analizie. Badania włączano do przeglądu na podstawie następujących kryteriów: eksperymentalne badania na modelu zwierzęcym, badania dotyczące cytokin, artykuły odnoszące się do stymulacji wzrostu żuchwy, opublikowane w języku angielskim w ciągu ostatnich 5 lat. Wyniki. Zmiany potencjału wzrostowego żuchwy, oceniane w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach, uzyskano pod wpływem czynników biomechanicznych, takich jak aparaty czynnościowe oraz skracanie siekaczy dolnych. Podejmowano także próby terapii hormonalnej. Stymulacja hormonalna działa synergistycznie z terapią czynnościową, przyspieszając wzrost żuchwy i zwiększając efekt terapeutyczny.

Wnioski
Wielu autorów podejmuje badania w celu znalezienia czynników, które przyczyniałyby się do modyfikacji rozwoju żuchwy. Wyniki takich badań mogłyby być w przyszłości wykorzystane do leczenia wad zgryzu klasy II i III oraz asymetrycznego wzrostu żuchwy.Introduction
The mandibular growth and the possibility of its modification by external biomechanical factors is the subject of numerous experimental studies conducted on animals. They are aimed at learning about the mechanisms of mandibular development, as well as expanding methods of orthopaedic and orthodontic treatment of its disorders.

Aim
The study aimed to review the literature presenting the results of animal studies on the effects of external biomechanical factors modifying mandibular development.

Material and methods
The literature search was conducted in the PubMed database using the following keywords: mandibular growth AND stimulation AND cytokines AND animal model. The papers found were analysed. Studies that met the following criteria were included: experimental animal model studies, studies on the use of cytokines, articles on mandibular growth stimulation, papers published in English within the last 5 years. Results. Changes in the mandibular growth potential evaluated in experimental animal studies were obtained when biomechanical factors such as functional appliances and shortening of lower incisors were used. Hormonal therapy was also attempted. Hormonal stimulation works synergistically with functional therapy, accelerating the mandibular growth and increasing therapeutic effects.

Conclusions
Many authors have been undertaking studies to find factors that would contribute to the modification of the mandibular development. Results of such studies could be used in the future to treat class II and III malocclusions and asymmetrical mandibular growth.

słowa kluczowe:

wzrost żuchwy, model zwierzęcy, wady szkieletowe żuchwy, stymulacja, leczenie czynnościowe