en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena wybranych pomiarów cefalometrycznych w płaszczyźnie strzałkowej u osób z I klasą szkieletową z różnymi typami pionowego wzrostu twarzy

Gokhan Turker
1
,
Taner Ozturk
1
,
Gokhan Coban
1
,
Emin Isgandarov
1

1.
Orthodontics, Erciyes University, Turkey
Forum Ortod 2021; 17 (2): 106-13
Data publikacji online: 2021/08/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
W literaturze można znaleźć wiele badań na temat stosowania różnych pomiarów i metod dotyczących położenia dolnej i górnej szczęki w płaszczyźnie przednio-tylnej i pionowej.

Cel
Celem badania była ocena zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami stosowanymi w określaniu przednio-tylnej relacji szczęk u osób z różnymi typami pionowego wzrostu twarzy.

Materiał i metody
Do badania włączono cefalogramy boczne 150 pacjentów z różnymi typami pionowego wzrostu twarzy [z niskim kątem (ang. Low-Angle, LA), prawidłowym kątem (ang. Norm-Angle, NA) i wysokim kątem (ang. High-Angle, HA)] i wadami zgryzu klasy I. Do określenia relacji szczęki w płaszczyźnie strzał- kowej oceniano i porównano ze sobą kąty ANB, analizę Wits, A-Nperp, Pog-Nperp, Beta, W i Yen.

Wyniki
Stwierdzono, że parametry analizy Witsa, kątów Pog-Nperp, Beta, W i Yen różniły się istotnie pomiędzy grupami (p<0,05). Parametry analizy Witsa, kątów Pog-Nperp i Yen okazały się istotnie niższe u osób typu HA niż u osób typu LA, natomiast kąt Beta okazał się istotnie wyższy u osób typu HA niż u osób typu LA (p<0,05). Kąty Beta i W były istotnie niższe u osób typu NA niż u osób typu HA (p<0,05). Stwierdzono, że kąty ANB, Beta, W i Yen wykorzystywane w ocenie relacji szczęk w płaszczyźnie strzałkowej wykazują istotną korelację niezależnie od typu pionowego wzrostu twarzy (p<0,05).

Wnioski
W niniejszym badaniu zinterpretowano relacje pomiędzy różnymi parametrami strzałkowymi w zależności od wzorca pionowego wzrostu twarzy. Parametry strzałkowe, które można wykorzystać we wszystkich trzech grupach, to kąty ANB, Beta, W i Yen oraz analiza Wits.Introduction
There are various studies in the literature on using different measurements and methods regarding the anteroposterior and vertical positions of the lower and upper jaws.

Aim
The aim of the study was to evaluate the relationship between different parameters used in defining the anteroposterior relationship of the jaws in individuals with different vertical facial growth types.

Material and methods
Lateral cephalometric radiographs of 150 patients with different vertical facial growth types [Low-Angle (LA), NormAngle (NA) and High-Angle (HA)] and skeletal Class-I malocclusion were included in the study. The ANB, Wits appraisal, A-Nperp, Pog-Nperp, Beta, W and Yen angles were used to determine the sagittal relationship of the jaw and were evaluated in comparison with each other.

Results
Wits appraisal, Pog-Nperp, Beta, W and Yen angle parameters were found to differ significantly between groups(p<0.05). Wits appraisal, Pog-Nperp and Yen angle parameters were found to be significantly lower in HA-individuals than LA-individuals, while the Beta angle was found to be significantly higher in HA-individuals than LAindividuals(p<0.05). Beta and W angles were significantly lower in NA-individuals than HA-individuals(p<0.05). It was determined that the ANB, Beta, W and Yen angles used in the evaluation of the sagittal relationship of the jaws showed a significant correlation regardless of the vertical growth type of the face(p<0.05).

Conclusions
This study interprets the relationship between different sagittal parameters according to the vertical growth pattern of the face. The sagittal parameters that are usable in all three groups are ANB, Beta, W and Yen angles, and Wits appraisal.

słowa kluczowe:

kąt Beta, kąt ANB, kąt Yen, kąt W, typ pionowego wzrostu twarzy