en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena górnych dróg oddechowych u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia metodą poprzecznej ekspansji szczęki

Ewelina Dargiewicz
1
,
Izabela J. Szarmach
1
,
Magdalena Sawczuk
1

1.
Zakład Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Department of Orthodontics, Medical University of Bialystok
Forum Ortod 2018; 14: 97-105
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Niedorozwój szczęki w wymiarze poprzecznym może mieć wpływ na upośledzenie oddychania. Zwężenie szczęki należy leczyć wcześnie. Najczęściej stosowaną metodą jest zastosowanie aparatu do szybkiej ekspansji szczęki (RME, Rapid Maxillary Expansion), której celem jest powiększenie podstawy kostnej oraz utrzymanie tej szerokości do czasu wytworzenia nowej kości uzupełniającej szczelinę. Cel. Porównanie wyników pomiarów struktur kostnych oraz górnych dróg oddechowych na telerentgenogramach bocznych głowy u pacjentów z poprzecznym niedorozwojem szczęki i pacjentów ze szczęką o prawidłowych wymiarach. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 20 osób ze zwężeniem szczęki (10 dziewcząt i 10 chłopców) w wieku od 7 do 10 lat. Grupę kontrolną stanowiło 20 telerentgenogramów bocznych głowy pacjentów (9 dziewcząt i 11 chłopców) w podobnym wieku, leczonych z powodu innych wad zgryzu. Oceny struktur części twarzowej czaszki i górnych dróg oddechowych dokonano na zdjęciach telerentgenowskich po uprzednim wyznaczeniu punktów i płaszczyzn pomiarowych według wybranych parametrów metodyki McNamary oraz Prestona i wsp. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Manna-Whitneya. Wyniki. Badania w zakresie pomiarów kątowych wykazały: istotny statystycznie mniejszy kąt SNA i SNB w grupie badanej, w porównaniu do grupy kontrolnej. Analiza pomiarów liniowych wykazała istotny statystycznie większy wymiar rzeczywistej długości środkowego odcinka twarzy (Co-A) i odległości punktu Sella od kolca nosowego tylnego (PNS-S), a także mniejszy wymiar tylnej wysokości twarzy (PFH) w grupie badanej, w porównaniu do grupy kontrolnej. W pomiarach górnych dróg oddechowych największe różnice zanotowano w wielkości kąta Ba-ho-PNS, który był mniejszy w grupie badanej. Wynik nie był istotny statystycznie. Wnioski. Nie zanotowano istotnych różnic w pomiarach cefalometrycznych górnych dróg oddechowych. Istnieje potrzeba rozszerzenia badań uwzględniających grupy pacjentów z cechami bezdechu nocnego i zwężenia szczęki. (Dargiewicz E, Szarmach IJ, Sawczuk M. Ocena górnych dróg oddechowych u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia metodą poprzecznej ekspansji szczęki. Forum Ortod 2018; 14: 97-105)

Transverse maxillary hypoplasia may negatively affect respiration. Maxillary narrowing has to be treated early. An appliance for Rapid Maxillary Expansion (RME) is the most common method, and it aims to expand the skeletal base and maintain this width until a new bone has been formed to fill in the fissure. Aim. Comparison of the results of measurements of bone structures and of the upper airways on lateral teleroentgenograms of the head in patients with transverse maxillary hypoplasia and in patients with normal dimensions of the maxilla. Material and methods. The study was carried out in a group of 20 people with maxillary narrowing (10 girls and 10 boys) aged 7 to 10 years. The control group consisted of 20 lateral teleroentgenograms of patients (9 girls and 11 boys) of similar age treated for other malocclusions. The structures of the facial skeleton and the upper respiratory tract were assessed in teleroentgenograms after earlier determination of measurement points and planes according to selected parameters of the McNamara and Preston et al. methodology. The obtained results were analysed statistically using the Mann-Whitney's test. Results. Angular measurements showed statistically significantly smaller SNA and SNB angles in the

study group compared to the control group. The analysis of linear measurements indicated a statistically significant larger dimension of the actual length of the midfacial segment Co-A) and distance between the Sella point and the posterior nasal spine (PNS-S), and a smaller dimension of the posterior facial height (PFH) in the study group compared to the control group. The highest differences in upper respiratory tract

measurements were noted in the Ba-ho-PNS angle, which was lower in the study group. The result was not statistically significant. Conclusions. No significant differences in cephalometric measurements of the upper airways were observed. There is a need to extend studies to include groups of patients with features of night apnoea and maxillary narrowing. (Dargiewicz E, Szarmach IJ, Sawczuk M. Assessment of the upper respiratory tract in patients eligible for treatment with transverse maxillary expansion. Orthod Forum 2018; 14: 97-105)
słowa kluczowe:

górne drogi oddechowe, szybka ekspansja szczęki, zwężenie szczęki