en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena czynników prognostycznych mających wpływ na zakres pokrycia recesji dziąseł u pacjentów przed planowanym leczeniem ortodontycznym

Bartłomiej Górski
1
,
Renata Górska
1

1.
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Department of Periodontology and Oral Diseases of Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2018; 14: 257-269
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Podczas ortodontycznego rozszerzania łuków zębowych, zwłaszcza przy zębach z występującymi recesjami dziąseł, może dojść do dalszej utraty tkanek miękkich i zwiększenia wymiarów recesji. Cel. W pracy oceniono wpływ różnych zmiennych na zakres pokrycia recesji dziąseł, wzrost szerokości dziąsła zrogowaciałego i wzrost grubości dziąsła po zabiegach augmentacji tkanek miękkich u pacjentów przed planowanym leczeniem ortodontycznym. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 16 pacjentów o średniej wieku 28,18 lat (± 6,58) ze 122 recesjami dziąseł typu I i II. Łącznie wykonano 32 zabiegi augmentacji tkanek miękkich, wykorzystując technikę dokoronowego przesunięcia płata (CAF) lub technikę tunelową (TUN) wraz z przeszczepem podnabłonkowej tkanki łącznej (CAF). Oceniono parametry kliniczne i estetyczne przed leczeniem i po 6 miesiącach od leczenia chirurgicznego. Wyniki. CAF wykonywano częściej przy zębach górnych i recesjach typu I, w przeciwieństwie do TUN. Średnie procentowe pokrycie recesji w miejscach CAF wyniosło 98,48 proc., a w miejscach TUN – 81,71 proc. Całkowite pokrycie uzyskano odpowiednio w przypadku 87,3 proc. i 61,2 proc. recesji. Wielokrotna regresja liniowa wykazała, że zakres pokrycia recesji był związany z wyjściową wysokością recesji (GR), typem recesji, rodzajem i położeniem zęba oraz z techniką zabiegową. Wzrost szerokości dziąsła zrogowaciałego (WKT) był determinowany przez bazową szerokość dziąsła zrogowaciałego, rodzaj i położenie zęba, a wzrost grubości dziąsła (GT) – przez bazową grubość dziąsła, położenie zęba i płeć. Lepsze wyniki estetyczne zaobserwowano w miejscach leczonych TUN. Wnioski. Wyjściowa charakterystyka miejsca zabiegowego (GR, WKT, GT), typ recesji, położenie i rodzaj zęba oraz wybór techniki operacyjnej mogą być pomocne w przewidywaniu możliwości pokrycia recesji, poszerzenia strefy dziąsła zrogowaciałego i pogrubienia dziąsła u pacjentów ortodontycznych.

During orthodontic dental arch expansion, especially in cases of teeth with gingival recessions, further loss of soft tissues and progression of recession might be observed. Aim. The aim of this study was to evaluate determinants of root coverage, increase in the width of keratinised tissue and gingival thickness after soft tissue augmentation procedures in patients before planned orthodontic treatment. Material and methods. 16 patients with the mean age of 28.18 (±6.58) years with 122 type I and II gingival recessions were enrolled

in the study. Total, 32 soft tissue augmentation procedures with a coronally advanced flap (CAF) and tunnel technique (TUN) together with a connective tissue graft (CTG) were performed. The clinical and aesthetic parameters were assessed at baseline and 6 months postoperatively. Results. CAF was performed more often in upper teeth and type I gingival recession, in contrast to TUN. The mean percentage root coverage on CAF sides was 98.48%, while on TUN sides it was 81.71%. Complete root coverage was achieved in 87.3% and 61.2% of gingival recessions, respectively. A multivariate linear regression showed that the amount of root coverage was significantly affected by baseline recession height (GR), recession type, type and position of a tooth and surgical modality. The increase in the width of keratinised tissue (WKT) was related to the baseline width of keratinised tissue, type and position of a tooth, whereas the increase in gingival thickness (GT) was associated with baseline gingival thickness, tooth position and gender. Best aesthetics was observed on the TUN sides. Conclusions. Baseline characteristics of a surgical site (GR, WKT, GT), recession type, position and type of a tooth, and treatment modality may be helpful in the prognosis of recession coverage, increase in the width of keratinised tissue and gingival thickness in orthodontic patients. (Górski B, Górska R. Evaluation of prognostic factors affecting root coverage in patients before planned orthodontic treatment. Orthod Forum 2018; 14: 257-69).
słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, pokrycie recesji, recesja dziąsła