en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Nieprawidłowości zębowe u pacjentów z jednostronnym brakiem drugiego stałego przedtrzonowca w żuchwie Przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Bluj-Komarnitka
1
,
Dorota Kuśmierczyk
2
,
Izabela Michalak
1
,
Małgorzata Zadurska
2

1.
University Dentistry Center CMWUM
2.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (2): 122-9
Data publikacji online: 2021/08/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jest częstą wadą zębową występującą w uzębieniu człowieka. W zależności od liczby brakujących zębów wyróżnia się hipodoncję, oligodoncję lub anodoncję. Hipodoncja najczęściej dotyczy drugiego przedtrzonowca żuchwy. Tej nieprawidłowości towarzyszą takie zaburzenia, jak zwiększona dystalna angulacja zawiązka jednoimiennego zęba po stronie przeciwnej oraz opóźniony rozwój wszystkich zawiązków zębów stałych. Postępowanie lecznicze u pacjentów ze stwierdzoną hipodoncją tego zęba zależy od wieku oraz współtowarzyszących zaburzeń zgryzowych.

Cel
Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego współwystępowania nieprawidłowości zębowych u pacjentów z pojedynczym brakiem drugiego stałego przedtrzonowca w żuchwie.

Materiał i metody
Przeprowadzono analizę prac publikowanych w latach 1970–2019, dotyczących nieprawidłowo- ści zębowych u pacjentów z hipodoncją. Wykorzystano bazę PubMed, Medline. Odnaleziono 150 artykułów. Do analizy zakwalifikowano 26 publikacji, których tematyka była ściśle związana z założeniami pracy.

Wyniki
Większość prac dotyczących nieprawidłowości zębowych u pacjentów z pojedynczym brakiem drugiego stałego przedtrzonowca w żuchwie opisuje współwystępowanie zaburzeń takich jak zwiększona dystalna angulacja zawiązka jednoimiennego zęba po stronie przeciwnej oraz opóźniony rozwój wszystkich zawiązków zębów stałych.

Wnioski
Agenezie drugiego dolnego przedtrzonowca towarzyszą inne nieprawidłowo- ści zębowe, takie jak zwiększona dystalna angulacja jednoimmiennego zawiązka zęba po stronie przeciwnej oraz opóźniony rozwój zawiązków zębów stałych. Znajomość mechanizmów powstawania nieprawidłowości zębowych oraz tendencji do występowania kilku zaburzeń jednocześnie jest ważne dla ustalenia optymalnego planu leczenia.Introduction
Congenital agenesis of permanent tooth germs is a common dental abnormality in humans. Depending on the number of missing teeth, this anomaly can take one of three forms: hypodontia, oligodontia or anodontia. Hypodontia predominantly affects lower second premolars. It is accompanied by disorders such as increased distal angulation of the contralateral tooth germ and delayed development of all permanent teeth germs. The management of patients diagnosed with hypodontia of that tooth depends on the patient's age and concomitant occlusion disorders.

Aim
This paper aimed to review the literature on concomitant dental abnormalities in patients with unilateral agenesis of the mandibular second premolar.

Material and methods
The authors reviewed papers published between 1970 and 2019 focusing on dental abnormalities in patients with hypodontia. The literature search was performed using PubMed to access the Medline database. The search generated a total of 150 articles. 26 publications were selected for analysis.

Results
Most papers on dental abnormalities in patients with unilateral agenesis of the permanent mandibular second premolar also report the presence of concomitant disorders such as increased distal angulation of the contralateral tooth germ and delayed development of all permanent teeth germs.

Conclusions
The agenesis of the lower second premolar is accompanied by other dental disorders such as increased distal angulation of the contralateral tooth germ and delayed development of permanent tooth germs. Understanding the mechanisms behind dental abnormalities and the tendency for concomitant presence of a number of disorders is an important prerequisite in order to plan an optimal course of treatment.

słowa kluczowe:

hipodoncja, infraokluzja, mikrodoncja, opóźniony rozwój zębów stałych