en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
2/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie systemu DIAGNOcam w diagnostyce próchnicy u pacjentów leczonych ortodontycznie

Aleksandra Maria Wawrzeńczyk
1
,
Agnieszka Maria Kwaśniewska
1
,
Izabela Strużycka
1
,
Katarzyna Brus-Sawczuk
1
,
Agata Czajka-Jakubowska
2

1.
Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Integrated Dentistry, Medical University of Warsaw
2.
2 Klinika Ortodoncji i Dysfunkcji Narządu Żucia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department of Orthodontics and Masticatory Organ Dysfunction, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
Forum Ortod 2022; 18 (2): 89-100
Data publikacji online: 2022/08/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Pacjenci leczeni ortodontycznie aparatami stałymi stanowią grupę wysokiego ryzyka w przypadku występowania próchnicy zębów. W praktyce stomatologicznej od wielu lat standardowymi metodami diagnostyki tej choroby, oprócz metody wizualnej, są zdjęcia zgryzowo-skrzydłowe. Metody te mają swoje ograniczenia, dlatego wciąż poszukuje się skuteczniejszych sposobów wykrywania próchnicy. Wraz z rozwojem technologii na rynku pojawiły się nowe systemy diagnostyczne, a wśród nich DIAGNOcam.

Cel
Celem pracy był przegląd piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki próchnicy z zastosowaniem DIAGNOcam-u i przedstawienie możliwości zastosowania tego systemu u pacjentów leczonych ortodontycznie.

Materiał i metody
Wykorzystując bazę danych PubMed, wyszukano artykuły dotyczące diagnostyki próchnicy, z zastosowaniem DIAGNOcam-u.

Wyniki
Pierwsze doświadczenia in vitro i badania kliniczne wskazują, że urządzenie jest skuteczne w wykrywaniu próchnicy. Istotna jest eliminacja problemu nakładania się obrazu oraz możliwość badania w trakcie leczenia ortodontycznego aparatami stałymi bez konieczności zdejmowania łuku. Brak promieniowania jonizującego umożliwia częstsze kontrole stanu uzębienia, co wskazuje na możliwości stosowania tej metody także u dzieci i kobiet w ciąży.

Wnioski
Prognozy dotyczące możliwości całkowitego zastąpienia zdjęć radiologicznych przez DIAGNOcam być może w przyszłości okażą się realne, co stanowiłoby dobrą alternatywę dla grupy pacjentów ortodontycznych, reprezentowaną w znacznej części przez osoby młodociane, u których redukcja promieniowania jonizującego jest wyjątkowo ważna. Obecnie ta technologia stanowi istotną metodę pomocniczą, znacznie poprawiając dokładność wyników uzyskanych za pomocą złotego standardu diagnostyki próchnicy.Patients undergoing orthodontic treatment with fixed appliances represent a higher risk group of tooth decay. In addition to the visual method, bitewing images represent a standard means for identifying lesions in dental practice. These methods have their limitations, and therefore more effective methods of caries detection are still being sought. With the development of new technologies, new diagnostic systems have appeared on the market, including the DIAGNOcam.

Aim
The aim of the study was to review the literature on the diagnosis of caries with the use of DIAGNOcam and to present the possibility of using this system in orthodontically treated patients.

Material and methods
We used the PubMed database to search articles on caries diagnostics with the use of DIAGNOcam.

Results
The first in vitro experiments and clinical trials show that the DIAGNOcam is effective in detecting caries. It is important to eliminate the problem of image overlap, and the possibility of examination during orthodontic treatment with fixed appliances without removing the arch is also significant. The lack of ionizing radiation enables more frequent dental checks, which indicates that it can also be used in children and pregnant women.

Conclusions
The possibility of a complete replacement of radiographic images by DIAGNOcam may prove viable in the future, which would be a good alternative for orthodontic patients, largely represented by adolescents, for whom the reduction of ionizing radiation is extremely important. Currently, however, this technology is an important auxiliary method, significantly improving the accuracy of results obtained with the gold standard of caries diagnostics.

słowa kluczowe:

próchnica początkowa, diagnostyka, leczenie ortodontyczne, DIAGNOcam