en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2020
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

System ortodontyczny Invisalign: skuteczność leczenia, powikłania, podejścia pacjentów

Kasra Rahimipour
1
,
Reza Mousavi
1
,
Mohammad Behnaz
2
,
Kazem Dalaie
2
,
Arash Farahnaki
3
,
Nima Sheikh Davoodi
4

1.
Ośrodek Badawczy, Uniwersytet Medyczny Shahid Beheshti, Iran

Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

2.
Wydział Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny Shahid Beheshti, Iran

Orthodontic Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

3.
Wydział Protetyki, Wydział Stomatologii Uniwersytetu Medycznego Hamedan, Iran

Prosthodontics Department, Dentistry faculty of Hamedan University of Medical Science, Iran

4.
Wydział Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny Qazvin, Iran

Orthodontic Department, Qazvin University of Medical Sciences, Iran

Forum Ortod 2020; 16 (2): 108-23
Data publikacji online: 2020/07/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Oczekiwania pacjentów dotyczące estetyki uległy zmianie, co przyczyniło się do promowania przezroczystych nakładek. W 1997 r. firma Align Technology Inc. (Santa Clara‚ CA‚USA) wprowadziła technikę Invisalign. Cała procedura projektowania jest przeprowadzana na komputerze przy użyciu modelu 3D, a nakładki są wykonywane w technologii wspomaganego komputerowo projektowania i wytwarzania (CAD-CAM).

Cel
Celem tego przeglądu było zbadanie skuteczności leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem systemu Invisalign® i związanych z nim powikłań.

Materiał i metody
W okresie od stycznia 2013 r. do lipca 2019 r. w bazach MEDLINE, PubMed i EMBASE przeprowadzono wszechstronne elektroniczne wyszukiwanie. W tym procesie użyto terminu „Invisalign” jako jedynego terminu wyszukiwania, a do wydobycia danych zastosowano wytyczne PRISMA.

Wyniki
Do tego badania przeglądowego włączono czternaście badań, w których analizowano wyniki leczenia w terapii ekstrakcyjnej/nieekstrakcyjnej, dyskomfort, powikłania oraz opinię pacjentów na temat systemu Invisalign. System Invisalign charakteryzuje się krótszym czasem trwania leczenia i podobną resorpcją korzenia. Zakończenie leczenia za pomocą systemu Invisalign może wymagać dodatkowych aparatów. Pacjenci stosujący Invisalign doświadczają mniej bólu i trudności podczas jedzenia, ale mają więcej problemów z mową i przełykaniem. Ogólnie rzecz biorąc, w badaniach wykazano, że leczenie aparatami stałymi było bardziej skuteczne w odniesieniu do zmniejszenia nasilenia wad zgryzu. Invisalign może również zapewnić przechylenie koron, ruchy zębów i tork, podobnie jak aparaty stałe.

Wnioski
Stwierdzono, że nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków co do efektów leczenia systemem Invisalign. Potrzebne są przyszłe badania kliniczne ukazujące solidne dowody naukowe w celu wsparcia twierdzeń o efektach leczenia systemem Invisalign. Przy stosowaniu nakładek Invisalign klinicyści muszą polegać na swoim doświadczeniu klinicznym, opiniach ekspertów i ograniczonych opublikowanych dowodach.Introduction
Patients’ attitudes have changed and this led to high esthetic demands and promotion of clear aligners. In 1997, Align Technology Inc (Santa Clara‚ CA‚USA) introduced Invisalign Technology. All of the designing procedure was conducted on the computer by 3D model and aligners were manufactured using computer-aided design and manufacture (CAD-CAM) technology.

Aim
The aim of this review was to investigate the efficacy of orthodontic treatment using the Invisalign® system and its related complications.

Material and methods
A comprehensive electronic search was conducted in MEDLINE, PubMed, and EMBASE from Jan 2013 to July 2019. “Invisalign” as the sole search term was used in this process and PRISMA guideline was applied for data extraction.

Results
Fourteen studies were included in this study which analyzed treatment outcomes in extraction/non-extraction therapies, discomfort, complications, and patients’ opinion regarding the Invisalign system. Invisalign has a lesser treatment duration and similar root resorption. Finishing the treatment with Invisalign may require additional appliances. Patients with Invisalign experience lesser pain and eating difficulties but more speech and swallowing difficulties. Overall, studies stated that fixed treatment improved malocclusions more effectively. Invisalign can perform crown tipping, bodily and torque movements as well as a fixed appliance.

Conclusions
It was found that no strong conclusions could be made regarding the treatment effects of Invisalign appliances. Future clinical trials with sound scientific evidence are required to support the claims about Invisalign’s treatment effects. Clinicians will have to rely on their clinical experience, opinions of experts and the limited published evidence when using Invisalign appliances.

słowa kluczowe:

Invisalign, wyniki leczenia, powikłania, podejścia pacjentów, ortodoncja