en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku

Domagała I, Firlej M, Firlej E, Szponar- Żurowska A, Biedziak B. Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku. Forum Ortod 2019; 15: 153-8
Data publikacji online: 2019/08/27
Wstęp
Utrata zębów mlecznych u dzieci z powodu procesu próchnicowego stanowi nadal problem kliniczny. W celu odtworzenia ciągłości łuków zębowych i przywrócenia okluzji wykonuje się różnego rodzaju protezy dziecięce lub aparaty ortodontyczne, które warunkują dalszy prawidłowy rozwój narządu żucia. Intensywny rozwój technologii cyfrowej stwarza możliwości wykonywania precyzyjnych prac protetycznych i aparatów ortodontycznych z materiałów nowej generacji. Tradycyjne wyciski, służące do wykonania modeli gipsowych, są zastępowane cyfrowymi odpowiednikami/skanami/modelami wirtualnymi. Odpowiednie oprogramowanie daje możliwość dokładnego planowania przestrzennego i wytwarzania prac w nowoczesnych technologiach cyfrowych.

Cel
Celem pracy było prezentacja wykonania protezy dziecięcej spełniającej rolę utrzymywacza przestrzeni, przy użyciu nowoczesnej technologii cyfrowej i nowego materiału polieteroeteroketonu (PEEK).

Materiał i metody
Materiał pracy stanowiły modele wirtualne uzyskane na podstawie skanów wewnątrzustnych oraz proteza dziecięca wykonana w technologii komputerowego frezowania. W procesie laboratoryjnym zastosowano nowoczesny materiał PEEK.

Wyniki
Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej i nowoczesnego materiału uzyskano precyzyjne, funkcjonalne i estetyczne uzupełnienie protetyczne.

Wnioski
Technologia cyfrowa i materiał PEEK mogą być alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań w ortodoncji, zastępując powszechne materiały wyciskowe i gips dentystyczny oraz metal. Rozwój urządzeń do skanowania, a w szczególności skrócenie czasu skanowania, zmniejszenie rozmiaru głowic skanujących oraz obniżanie cen skanerów z pewnością spowodują, że ta technologia będzie coraz częściej stosowana przez lekarzy.Introduction
In children, loss of deciduous teeth due to caries is still a clinical problem. In order to restore the continuity of dental arches and to restore occlusion various types of children’s dentures or orthodontic appliances have been made because they determine further correct development of the masticatory organ. Thanks to intensive development of digital technology it is possible to manufacture precise prosthetic restorations and orthodontic appliances using new generation materials. Traditional impressions used tocreate gypsum models are replaced with digital equivalents /scans/ and virtual models. Using appropriate software it is possible to prepare a precise spatial design and to manufacture devices using modern digital technologies.

Aim
The aim of the paper was to present a children’s denture acting as a space maintainer using modern digital technology and new material: polyetheretherketone (PEEK).

Material and methods
The material used in the work included virtual models obtained based on intraoral scans and a children’s denture manufactured using digital milling technology. Modern material PEEK was used in laboratory processing

Results
Using digital technology and modern material precise, functional and aesthetic prosthetic restoration was obtained.

Conclusions
Digital technology and PEEK may be alternatives to traditional solutions in orthodontics and they can replace commonly used impression materials, dental gypsum and metal. The development of scanners, and in particular shortening the scanning time, reducing the size of scanning heads and lowering the price of scanners will certainly make this technology more and more popular among doctors.

słowa kluczowe:

PEEK, system CAD/CAM, utrzymywacz przestrzeni