en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Interdyscyplinarne leczenie złożonej wielopłaszczyznowej wady gnatycznej z wykorzystaniem koncepcji FAB (Face Airway Bite) – opis przypadku

Rafał Nowak
1
,
Anna Aleksandra Olejnik
1
,
Ada Maria Kaczmarek
2
,
Katarzyna Jastrzębska
2

1.
Department of Maxillofacial Surgery Wroclaw Medical University
2.
Private practice
Forum Ortod 2021; 17 (1): 71-84
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnich latach ugruntowała się pozycja leczenia interdyscyplinarnego oraz chirurgii ortognatycznej w leczeniu problemów szkieletowych czaszki twarzowej i towarzyszących im wad zgryzu. Rozwój technik chirurgicznych, metod planowania wspieranych technologią 3D, obserwacje kliniczne oraz analizy efektów leczenia doprowadziły do zmiany myślenia o leczeniu interdyscyplinarnym, którego wcześniej nadrzędnym celem było uzyskanie właściwych relacji okluzyjnych.

Cel
W artykule przedstawiono przypadek 34-letniej kobiety z wielopłaszczyznową wadą gnatyczną leczonej w sposób ortodontyczno-chirurgiczny zgodnie z koncepcją FAB (Face Airway Bite) zaproponowaną przez G. Williama Arnetta. Planując leczenie, skupiono się na poprawie parametrów definiujących estetykę twarzy zgodnie z analizą cefalometryczną tkanek miękkich (STCA), na kontroli wymiarów dróg oddechowych, a także na uzyskaniu prawidłowej okluzji.

Opis przypadku
W artykule przedstawiono przypadek 34-letniej kobiety z wielopłaszczyznową wadą gnatyczną leczonej w sposób interdyscyplinarny obejmujący leczenie ortodontyczne i chirurgiczne. W pierwszym etapie konieczne było przeprowadzenie dekompensacji ortodontycznej. Następnie z użyciem oprogramowania NemoFAB (Nemotec, Hiszpania) zaplanowano leczenie chirurgiczne, które przeprowadzono w warunkach oddziału szpitalnego. Ostatnim etapem było leczenie ortodontyczne pozabiegowe oraz zaplanowanie odpowiedniej retencji.

Wyniki
Leczenie skojarzone ortodontyczno-chirurgiczne w opisywanym przypadku trwało siedemnaście miesięcy. Uzyskano wszystkie zaplanowane cele leczenia: poprawę estetyki twarzy, uśmiechu, okluzji, a także zwiększono wymiary przestrzenne górnych dróg oddechowych na poziomie gardła.

Podsumowanie
Przedstawiony przypadek obrazuje zastosowanie koncepcji FAB w leczeniu interdyscyplinarnym i potwierdza, że jest to właściwe podejście przy planowaniu i prowadzeniu leczenia interdyscyplinarnego wad szkieletowych.In recent years, interdisciplinary treatment and orthognathic surgery have become well established in the treatment of skeletal problems of the facial skeleton and associated malocclusions. The development of surgical techniques, planning methods supported by 3D technology, clinical observations and analyses of treatment outcomes have led to a change in approaches to interdisciplinary treatment, the primary goal of which used to be to obtain proper occlusal relations.

Aim
The article presents a case of a 34-year-old woman with a multilevel gnathic defect receiving orthodontic and surgical treatment according to the FAB concept (Face Airway Bite) proposed by G. William Arnett. At the treatment planning stage, we focused on improving parameters defining facial aesthetics according to soft tissue cephalometric analysis (STCA), managing airway dimensions, and achieving proper occlusion.

Case report
The article presents a case of a 34-year-old woman with a multilevel gnathic defect receiving interdisciplinary treatment including orthodontic and surgical treatment. The first stage required orthodontic decompensation. Then, surgical treatment was planned using NemoFAB software (Nemotec, Spain) and performed in a hospital ward setting. The final step included postoperative orthodontic treatment and adequate retention planning.

Results
Combined orthodontic-surgical treatment lasted seventeen months in this case. All planned treatment goals were achieved: improvement of facial aesthetics, smile, occlusion, and increased spatial dimensions of the upper airways at the level of the pharynx.

Summary
This case illustrates the application of the FAB concept in interdisciplinary treatment and confirms that it is an appropriate approach to plan and conduct interdisciplinary treatment of skeletal defects.

słowa kluczowe:

chirurgia ortognatyczna, interdyscyplinarne leczenie wady zgryzu, uśmiech dziąsłowy, FAB