en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Długoterminowa obserwacja zaawansowanej resorpcji korzeni zębów siecznych górnych po leczeniu ortodontycznym. Opis przypadku

Ewa Wasiak
1
,
Jacek Pypeć
2
,
Grażyna Śmiech-Słomkowska
1

1.
Outpatient Clinic of Orthodontics of the Medical University in Łódź
2.
Department of Children’s Dentistry of the Medical University in Łódź
Forum Ortod 2019; 15: 318-28
Data publikacji online: 2020/02/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Resorpcja związana z leczeniem ortodontycznym jest patologiczną resorpcją zewnętrzną spowodowaną uciskiem i prowadzi do ubytku cementu korzeniowego wraz z zębiną. Istnieje wiele czynników predysponujących do powstania resorpcji. Czynniki te klasyfikuje się jako czynniki osobnicze oraz czynniki związane z leczeniem. Wśród czynników osobniczych dużą rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, wiek, płeć i odmiana etniczna, a także grupy zębów ulegających resorpcji oraz cechy korzenia. Na resorpcję najbardziej są narażone zęby sieczne górne, ze względu na nietypowy kształt korzeni. Do czynników związanych z leczeniem można zaliczyć wady zgryzu, rodzaj aparatu, czas aktywnego leczenia ortodontycznego i jego przebieg.

Cel
Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjentki z zaawansowaną resorpcją korzeni zębów przednich górnych.

Opis przypadku
Pacjentka w wieku 28 lat, z zaawansowaną resorpcją korzeni zębów przednich górnych, zgłosiła się po poradę ortodontyczną. Wcześniej, przez 4 lata, była leczona aparatem cienkołukowym stałym górnym. Po zdjęciu aparatu zęby wykazywały znaczną ruchomość w kierunku wargowo- podniebiennym. Ze względu na czas leczenia badano żywotność miazgi. Po zdjęciu aparatu i założeniu szyny z włókna szklanego zęby przez 11 lat były poddawane kontroli klinicznej i radiologicznej.

Wyniki
Badania kliniczne i radiologiczne wykazały zatrzymanie procesu resorpcji oraz stabilizację zębów w obrębie wyrostka.

Wnioski
Znajomość czynników predysponujących do wystąpienia resorpcji umożliwia prawidłowy przebieg leczenia ortodontycznego oraz przewidywanie stopnia resorpcji. Duże znaczenie ma kształt korzeni przemieszczanych zębów, stopniowanie wielkości stosowanych sił oraz kontrolne badania kliniczne i radiologiczne.Introduction
Resorption related to orthodontic treatment is pathological external resorption caused by compression, and leads to the loss of root cement and dentin. There are many predisposing factors for resorption. These factors are classified as patientrelated factors and treatment-related factors. In relation to patient-related factors, genetic background, age, sex and race, as well as groups of teeth subject to resorption and root features are of great importance. Upper incisors are the most susceptible to resorption due to their atypically shaped roots. Treatment-related factors include malocclusions, appliance type, duration of active orthodontic treatment and its course.

Aim
The aim of the work is to present a case of a female patient with advanced resorption of roots of upper anterior teeth.

Case report
A 28-year-old female patient with advanced resorption of roots of upper anterior teeth reported for an orthodontic consultation. In the past, she had been treated with upper fixed braces from a thin archwire for 4 years. After the appliance was removed, teeth showed significant mobility in the labial and palatal direction. As the treatment duration was long, the pulp viability was examined. When the appliance had been removed and the fiberglass splint was placed, teeth were subject to clinical and radiological follow-up examinations for 11 years.

Results
Clinical and radiological examinations showed that the resorption process was stopped and teeth were stabilised within the process.

Conclusions
Knowledge of predisposing factors for resorption allows to provide a correct course of orthodontic treatment and to predict a resorption stage. Shape of roots of displaced teeth, application of forces of various magnitude and clinical and radiological examinations are of great importance.

słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, resorpcja korzeni zębów