en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Cechy związane z aktywnością EMG mięśni żwaczy u pacjentów z jednostronnym zgryzem krzyżowym tylnym: badanie przekrojowe

Lyubov Smaglyuk
1
,
Anastasiia Liakhovska
1
,
Nelia Kulish
1

1.
Orthodontics Department, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine
Forum Ortod 2021; 17 (2): 114-21
Data publikacji online: 2021/08/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Częstość występowania zgryzu krzyżowego bocznego na świecie wynosi od 5% do 14%. Etiologia zgryzu krzyżowego bocznego może obejmować połączenie elementów czynno- ściowych zębowych, kostnych i nerwowo-mięśniowych. Technologię EMG wykorzystano do identyfikacji różnych wzorców mięśniowych i porównania danych diagnostycznych u poszczególnych osób.

Cel
Celem badania było zbadanie cech aktywności EMG mięśni żwaczy u osób dorosłych z jednostronnym zgryzem krzyżowym bocznym.

Materiał i metody
W badaniu oceniano aktywność EMG mięśni żwaczy u 26 osób w wieku 20–28 lat z jednostronnym zgryzem krzyżowym bocznym. Średni wiek wynosił 23,4 ± 2,1 lata. 12 (46,2%) stanowili mężczyźni, a 14 (53,8%) kobiety. Grupa kontrolna do porównania składała się z 30 osób dobranych pod względem płci bez wad zgryzu.

Wyniki
W jednostronnych testach zwarcia zębów aktywność EMG mięśni skroniowych przednich i żwaczy była wyższa po stronie zgryzu krzyżowego, niezależnie od tego, czy była to strona pracująca czy równoważąca. W teście zwarcia zębów po stronie prawej mięsień skroniowy przedni był bardziej aktywny po stronie równoważącej w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W teście zwarcia zębów po stronie lewej mięsień żwacz po stronie równoważącej (prawej) był bardziej aktywny u osób w grupie badanej. W teście maksymalnego dobrowolnego zwarcia stwierdzono wyższą aktywność EMG mięśni skroniowych przednich i żwaczy po stronie zgryzu krzyżowego.

Wnioski
Pacjenci ze zgryzem krzyżowym charakteryzują się asymetryczną aktywnością EMG mięśni po prawej i lewej stronie z powodu zwiększonej aktywności EMG mięśni żwaczy po stronie zgryzu krzyżowego.Introduction
The worldwide prevalence of posterior crossbite was in a range from 5% to 14 %. The etiology of posterior crossbite can include combination of dental, skeletal, and neuromuscular functional components. EMG has been used to identify different muscle patterns and compare diagnostic data in individuals.

Aim
The aim of the study was to investigate features of EMG-activity of masticatory muscles in adults with unilateral posterior crossbite.

Material and methods
The study evaluated EMG-activity of masticatory muscles of 26 subjects of 20-28 years aged with unilateral posterior crossbite. The average age was 23.4 ± 2.1 years. 12 (46.2%) were men, 14 (53.8%) were women. The control group for comparison consisted of 30 sex-matched individuals without malocclusion

Results
In one-side teeth clenching tests EMG-activity of anterior temporal and masseter muscle was higher on crossbite side, whether it was working or balancing side. In the right-side teeth clenching test anterior temporalis muscle was more active on the balancing side in the study group comparing with the control group. In the left-side teeth clenching test masseter muscle on the balancing side (right) was more active in the subjects of the study group. In the maximum voluntary clenching test higher EMG-activity of the anterior temporal and masseter muscle was found on the crossbite side.

Conclusions
Patients with crossbite are characterized by asymmetric EMG-activity of muscles on the right and left sides due to increased EMG-activity of the masticatory muscles on the crossbite side.

słowa kluczowe:

mięśnie żwacze, wada zgryzu, aktywność EMG, zgryz krzyżowy