en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
2/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Asymetria twarzy, część 2. Przegląd metod leczenia na podstawie piśmiennictwa

Ewa Sobieska
1
,
Marta Molińska-Jasiczek
2

1.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
University Dentistry Center CMWUM
Forum Ortod 2021; 17 (2): 130-9
Data publikacji online: 2021/08/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Plan leczenia pacjenta z asymetrią twarzy jest ustalany po badaniu klinicznym i analizie badań dodatkowych uwzględniających przyczyny wady, kompensację zębową, wielkość dysharmonii oraz wiek pacjenta. Ze względu na współistniejące problemy pacjenci z asymetriami twarzy często wymagają postępowania zespołowego oraz współpracy ortodonty, chirurga szczękowo-twarzowego, fizjoterapeuty i logopedy.

Cel
Celem pracy była prezentacja możliwości leczenia ortodontycznego pacjentów z asymetrią twarzy, z uwzględnieniem konieczności leczenia zespołowego.

Materiał i metody
Dokonano przeglądu piśmiennictwa z wykorzystaniem bazy PubMed z lat 1985–2020, używając słów kluczowych: asymetria twarzy, asymetria łuku zębowego, leczenie asymetrii twarzy. Wybrano prace najbardziej odpowiadające omawianemu zagadnieniu

Wyniki
Omówienie wyników i dyskusja. Odmiennego postępowania wymagają asymetrie czynnościowe, mięśniowe, zębowo-wyrostkowe lub szkieletowe. Leczenie czynnościowe dotyczy przypadków bocznego czynnościowego przemieszczenia żuchwy u pacjentów w okresie wzrostu z prawidłową budową kości twarzowej części czaszki. W przypadkach hipertrofii mięśnia żwacza stosuje się poradnictwo psychologiczne, szyny relaksacyjne, leki przeciwlękowe i zwiotczające mię- śnie, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, fizykoterapię, odbudowę zębów oraz korektę zgryzu. Asymetrie zębowo- -wyrostkowe wymagają zastosowania asymetrycznej mechaniki aparatów stałych i jednostronnych stałych aparatów czynnościowych. Niewielkie asymetrie szkieletowe u pacjentów rosnących można leczyć za pomocą aparatów czynnościowych hybrydowych. W przypadkach nasilonej, szkieletowej asymetrii konieczne może być postępowanie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne.

Wnioski
Kluczem do sukcesu jest zidentyfikowanie oczekiwań pacjenta, jego odpowiednia motywacja i współpraca ze specjalistami innych gałęzi stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz fizjoterapeutami.Introduction
The treatment plan for a patient with facial asymmetry is determined after a clinical examination and analysis of additional tests, taking into account the causes of a defect, dental compensation, the degree of a disharmony and the patient’s age, have been performed. Due to coexisting problems, patients with facial asymmetries often require team management and cooperation between an orthodontist, maxillofacial surgeon, physiotherapist, and speech therapist.

Aim
The paper aimed to present orthodontic treatment options for patients with facial asymmetry, taking into account the need for team treatment.

Material and methods
A review of the literature was conducted using the PubMed database from 1985–2020 and the following keywords: facial asymmetry, dental arch asymmetry, treatment of facial asymmetry. The papers which were the most suitable for this subject were selected.

Results
Review of the results and discussion. Different management is required for functional, muscular, dentoalveolar or skeletal asymmetries. Functional treatment is provided in cases of a lateral functional mandibular shift in growing patients who have a normal bone structure of the facial skeleton. In the case of hypertrophy of the masseter muscle, psychological counselling, relaxation splints, anti-anxiety and muscle relaxants, analgesics, NSAIDs, physical therapy, dental restoration, and occlusion correction are used. Dentoalveolar asymmetries require asymmetrical mechanics with fixed appliances and unilateral fixed functional appliances. Minor skeletal asymmetries in growing patients can be treated with hybrid functional appliances. In cases of severe skeletal asymmetry, orthodontic-surgical team management may be necessary.

Conclusions
The key to success is identifying the patient’s expectations, proper patient’s motivation and cooperation with specialists from other branches of dentistry, maxillofacial surgery and physiotherapists.

słowa kluczowe:

asymetria twarzy, asymetria łuku zębowego, leczenie asymetrii twarzy